top of page
EPLEBLOMST ROSA.jpg

Lov om
Barneverntjenester
Barneverninstitusjon
omsorgsplasseringer

 § 3-2 og § 5-1

Lekvollhagan ønsker å samarbeide med barneverntjenesten

og Bufetat om å tilby tjenester tilhørende

 Lov om barneverntjenester § 3-2 og  § 5-1, 

12-18 år.

Frivillig hjelpetiltak

 

§ 3-2 

Etter barnevernloven § 3-2 kan barneverntjenesten som frivillig hjelpetiltak formidle plass til ungdom i institusjon. Omsorgen utøves av andre på vegne av foreldrene. Bestemmelsen tar sikte på formidling av heltidsplasseringer av kortere varighet. Vilkåret for plassering er at ungdommen må ha et særlig behov for hjelp og hvor foreldrene forbigående er ute av stand til å ivareta den daglige omsorgen for ungdommen. I tillegg er et det et tilleggsvilkår at behovene ikke kan løses ved andre hjelpetiltak etter barnevernloven. Barneverntjenesten følger både ungdommens og foreldrenes utvikling, med mål om å legge til rette for at ungdommen kan flytte hjem så snart som mulig. Kontakten mellom foreldre og ungdommen er ikke kontrollert. Foreldre og barneverntjenesten er enig om plasseringen og innholdet. 

Omsorgsovertagelse

§ 5-1

Dersom vilkårene for omsorgsovertakelse er til stede, og det må forutsettes at foreldrene i lengre tid ikke vil kunne gi ungdommen forsvarlig omsorg, kommer § 5-1 til anvendelse, jf. bestemmelsens andre ledd. Det er også et krav at omsorgsovertakelsen må være til ungdommens beste. Ved plasseringer som antas å bli av lengre varighet skal vedtak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven  § 5-1 vurderes i hensikt å skape større stabilitet og forutsigbarhet når det gjelder ungdommens omsorgssituasjon. Omsorgen utøves av andre på vegne av barneverntjenesten. Plasseringen tar sikte på formidling av heltidsplasseringer med lengre varighet.

Nylige bilder fra Instagram

bottom of page