top of page
EPLEBLOMST ROSA.jpg

Lov om
Barneverntjenester

§ 4-4 sjette ledd / § 3-2 og § 4-12 / § 5-1

Lekvollhagan ønsker å samarbeide med barneverntjenesten

og Bufetat om å tilby tjenester tilhørende

§ 4-4 sjette ledd / § 3-2 og § 4-12 / § 5-1.

Høsten 2022 søkte Lekvollhagan om godkjenning som barneverninstitusjon for å kunne inngå avtaler

om institusjonsplassering 4-4, 6 ledd / § 3-2 og § 4-12 / § 5-1. Pr 1.1.23 ventes det fortsatt på avklaring. 

Frivillig hjelpetiltak

 

§ 4-4 sjette ledd / § 3-2 

Etter barnevernloven § 4-4 sjette ledd / § 3-2 kan barneverntjenesten som frivillig hjelpetiltak formidle plass til ungdom i institusjon. Omsorgen utøves av andre på vegne av foreldrene. Bestemmelsen tar sikte på formidling av heltidsplasseringer av kortere varighet. Vilkåret for plassering er at ungdommen må ha et særlig behov for hjelp og hvor foreldrene forbigående er ute av stand til å ivareta den daglige omsorgen for ungdommen. I tillegg er et det et tilleggsvilkår at behovene ikke kan løses ved andre hjelpetiltak etter barnevernloven. Barneverntjenesten følger både ungdommens og foreldrenes utvikling, med mål om å legge til rette for at ungdommen kan flytte hjem så snart som mulig. Kontakten mellom foreldre og ungdommen er ikke kontrollert. Foreldre og barneverntjenesten er enig om plasseringen og innholdet. 

Omsorgsovertagelse

§ 4-12 / § 5-1

Dersom vilkårene for omsorgsovertakelse er til stede, og det må forutsettes at foreldrene i lengre tid ikke vil kunne gi ungdommen forsvarlig omsorg, kommer § 4-12 / § 5-1 til anvendelse, jf. bestemmelsens andre ledd. Det er også et krav at omsorgsovertakelsen må være til ungdommens beste. Ved plasseringer som antas å bli av lengre varighet skal vedtak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12 / § 5-1 vurderes i hensikt å skape større stabilitet og forutsigbarhet når det gjelder ungdommens omsorgssituasjon. Omsorgen utøves av andre på vegne av barneverntjenesten. Plasseringen tar sikte på formidling av heltidsplasseringer med lengre varighet.

Ettervern for ungdom mellom 18-25 år

§ 1-3 / § 1-2

Mange ungdommer som har vært under barnevernets omsorg kan ha et mindre nettverk enn ungdommer flest. Målsettingen med å gi tiltak til ungdom i barnevernet etter fylte 18 år, og opp til 25 år, er at også disse ungdommene skal få nødvendig hjelp og støtte i overgangsfasen til en selvstendig voksentilværelse. Vurderingen skal gjøres i samarbeid med ungdommen, og i god tid før hun/han fyller 18 år. Dersom ungdommen samtykker, skal det utarbeides en plan for fremtidige tiltak, jf. barnevernloven § 4-15 fjerde ledd. Formålet med tiltak etter fylte 18 år er å bidra til at ungdommene opplever overgangen til en selvstendig voksentilværelse som trygg og forutsigbar. Overgangen til en selvstendig voksentilværelse er en prosess der ungdommen skal gjøres godt forberedt på en av de største forandringene i livet. Lekvollhagan kan legge til rette for hjelp og støtte i overgangsfasen. 

Nylige bilder fra Instagram

bottom of page