top of page
steiner.jpg

Internkontroll

Lekvollhagan følger

  • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner kapittel 4, § 12 (Barneverninstitusjon). 

  • Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (Avlastning).

Vi har et digitalt internkontrollsystem basert på "områder" knyttet til lovverk. Hvert området har sin funksjonsansvarlig som følger opp tildelt ansvarsområdet. Det er utarbeidet rutiner og strukturer som hjelper oss med å forebygge, avdekke, rette opp svikt og uheldige hendelser. Avvik protokollføres. Det skrives kvartalsrapporter og årsrapporter knyttet til internkontroll.

Verneombudet er kurset og tar del i årlig vernerunde. Arbeidet evalueres og målsettes.

Systemet sikrer at medarbeidere har tilstrekkelig kompetanse, gjennom kartlegging, utarbeidelse av fagutviklingsplan og opplæringsplan, veiledning, oppfølging, kontinuitet gjennom møter og forskning. 

Vi samarbeider med bl.a. Bedriftshelsetjenesten, Arbeidstilsynet, Farmasøyter, Hedemarken Interkommunale brannvesen og It-konsulenter.

Politiattester

Barnevernloven § 12-11.

Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Forskrift om politiattest etter barnevernloven § 8 (oppbevaring) og

Politiregisterforskriften § 37-2.

Dette innebærer system for håndtering av politiattester. Politiattester fremlegges i forkant av arbeidsforholdets oppstart og oppbevares i henhold til forskriften.  

Personopplysninger & dokumentasjon

Lov om barnevern (barnevernsloven) § 1-4. Barnets rett til medvirkning, annet ledd. Forskrift om krav til kvalitet og godkjenning av barnevernsinstitusjoner (kvalitets- og godkjenningsforskriften), Kapittel 3. Krav til barnevernsinstitusjonen, § 10.Krav til rutiner, e. som ivaretar krav til oppbevaring og behandling av personopplysninger.

Helse og omsorgstjenesteloven § 5-10 

Kvalitetsforskriften § 8. 

Lov om behandling av personopplysninger (GDPR).

Forskrift om behandling av personopplysninger.

Personopplysninger oppbevares i lukket sone, 4 faktor og 2 faktor. Alle dokumenter er digitalisert, herunder daglige notater og rapporter. Ungdommene har innsynsrett og informeres om dette.

 

Medarbeidere har tilgang til sine personlige mapper. 

Godkjenning 

Forskrift om krav til kvalitet og godkjenning av barnevernsinstitusjoner (kvalitets- og godkjenningsforskriften) § 5.

a. drives i samsvar med barnevernloven og forskrifter som er gitt med hjemmel i loven, herunder

forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner,

b. tilfredsstiller vilkår stilt i eller med hjemmel i annen lovgivning og

c. ellers drives på forsvarlig måte.

Institusjonsplan

Forskrift om krav til kvalitet og godkjenning av barnevernsinstitusjoner (kvalitets- og godkjenningsforskriften). Kapittel 2. Godkjenning og kontroll, § 3. Krav om godkjenning.

Lov om barnevern (barnevernsloven), § 10-17 Godkjenning av barnevernsinstitusjoner.

a har vi utarbeidet en skriftlig plan. I planen beskrives hvordan vi har organisert oss, hvilke hovedoppgaver og mål vi har. Vi gjør rede for hvordan vi oppfyller de formelle krav som stilles til institusjonen. Videre har vi definert vår målgruppe og formulert målsetting for virksomheten vår.

Taushetsplikten

Lov om barnevern Kapittel 13, § 13-1.

Lov om helsepersonell Kapittel 5, § 21.

 

Alle medarbeidere har signert taushetserklæring, som forplikter medarbeider om ikke å bruke, utlevere eller på annen måte gjøre tilgjengelig for uvedkommende, informasjon om data og bedriftshemmeligheter, personopplysninger eller bedrifts- eller forretningsmessig kunnskap som er fått kjennskap til i arbeider, samt viser aktsomhet i omtale av andre forhold som man blir kjent med eller erfarer i arbeidet sitt. De er kjent med at dette gjelder også etter opphør av avtalen. Brudd er straffbart. 

Hovedregel er at helsepersonell har taushetsplikt for foreldre til barn over 16 år, men informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret skal gis de som har foreldreansvaret, regulert i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-4. 

Legemiddel 

Bufdir sin veileder om håndtering av legemidler i barneverninstitusjoner.

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp.

Alle legemidler oppbevares i låsbart skap, inne på vaktrommet. Miljøpersonalet som har godkjent opplæring i legemiddelhåndtering, har tilgang til skapet og kan utlevere legemidler. All håndtering foregår i henhold til Legemiddelforskriften.

 

Rutiner er godkjent av eksterne farmasøyter. Det er inngått avtale med Apotek 1 om medisinsk tilsyn, annethvert år, samt levering av legemiddelartikler.

 

Farmasøyter ved apotek 1, foretok Systemrevisjon av legemiddelhåndtering 25.januar 2020 og kom med følgende tilbakemelding:

 

"Lekvollhagan AS fremstår veldrevet og følger all relevant lovgivning og krav til legemiddelhåndteringen. Farmasøytene har ingen anmerkninger."

Brannvern & Elsikkerhet

Lov om barnevern Kapittel 3, § 8.

  • Særskilt brannobjekt.

  • direktevarsling til brannvesen.

  • velutstyrt med slukkemidler. 

Hedmarken brannvesen foretok tilsyn av LBF, 8.januar 2020 og kom med følgende tilbakemelding:

Eier har gode rutiner for kontroll, ettersyn og vedlikehold på brannsikringstiltakene i bygget. Bruker har gode rutiner for øvelser og opplæring for den ansatte i virksomheten og brannsikkerheten ser ut til å bli godt ivaretatt. Ingen avvik.

Honeywell eltec gjennomfører årlig kontroll og test av brannvarslingsanlegg. Sist kontroll og test ble utført 16.12.2022:

Elsikkerhet Norge AS på vegne av Stange Energi foretok tilsyn hos oss 17.12.2019, kontrollen avdekket ingen feil eller mangler.

Private eiendeler

Kvalitetsforskriften § 10- b Oppbevaring av private eiendeler og penger.

Rettighetsforskriften § 4. Oppbevaring av økonomiske midler m.m

Leder låser inn verdisaker, med samtykke fra ungdommene. Det føres oversikt over eiendelene. 

Tilsyn

Statsforvalteren har ansvar for å føre tilsyn med institusjoner etter Forskrift om tilsyn med tjenester og tiltak til barn i barnevernsinstitusjoner m.m. (tilsynsforskriften).

Statsforvalteren i Innlandet (tidligere Fylkesmannen) følger med på at ungdommene får god omsorg og behandling, og at vi som jobber her viser ungdommene respekt. Statsforvalteren følger med på at vi følger lover og regler. Dette kalles tilsyn. De som jobber hos Statsforvalteren kommer på besøk minst to ganger i året, og ønsker da å snakke med ungdommene om hvordan de har det. Hvis ungdommene opplever at rettighetene ikke blir ivaretatt, kan de klage til Statsforvalteren. Vi som jobber her hjelper ungdommene med å klage dersom de ønsker det.

Kommuner har ansvar for å føre tilsyn, jf Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 i forbindelse med avlastning, HOL § 3-6 nr 2. 

Medisinsk tilsyn & behandling

Forskrift om krav til kvalitet og godkjenning av barnevernsinstitusjoner (kvalitets- og godkjenningsforskriften), Kapittel 3. Krav til barnevernsinstitusjonen, § 10.Krav til rutiner, c. legger til rette for at barnas rett til medisinsk tilsyn og behandling ivaretas.

Lov om barnevern (barnevernsloven), Kapittel 10. Barnevernsinstitusjoner m.m., § 10-1.Barnevernsinstitusjonens ansvar for forsvarlig omsorg og behandling.

Forskrift om barns rettigheter i barnevernsinstitusjon, § 5.Medisinsk tilsyn og behandling.

Vi har kompetanse innenfor helserett. Ungdommene har rett på helsehjelp. Helseansvarlig sikrer at dette ivaretas. 

Medarbeidere mottar veiledning av ekstern psykolog, samt bedriftshelsetjenesten. Våken nattevakt tilbys helsesjekk årlig. 

 

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 4-4, samtykke på vegne av barn: Denne bestemmelsen regulerer hvem som kan samtykke til helsehjelp på vegne av barn under 16 år. 

Medvirkning 

Forskrift om medvirkning og tillitsperson.

 

Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter. Barnet skal bli lyttet til, og barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet. 

 

Barns rett til å bli hørt følger av Grunnloven § 104 første ledd, av FNs barnekonvensjon artikkel 12 og av barnevernloven § 1-6.

FNs barnekonvensjon er gjort til norsk lov gjennom menneskerettighetsloven.

 

Vi legger til rette for at ungdommene får medvirke under hele oppholdet. 

Konflikter & tvang

Nylige bilder fra Instagram

bottom of page