top of page

Visjon, verdier & menneskesyn

Visjon

Gjør vi det sammen, - er alt mulig!

Vi mener at ved å gjøre noe sammen, kjennes det trygt og motiverende å utforske sammen. Å føle at en lykkes med det en gjør sammen, fremmes mestringstro og livsglede. Summen av dette, styrker opplevelsen av at alt er mulig. Samarbeid og håp, er rettesnoren i aktivitetene som finner sted, og som forankres hos alle miljøterapeutene. Visjonen motiverer både ungdom og miljøterapeuter til nysgjerrighet og til opprettholdelse av håp om at gjennom utforskning i samhandling, åpnes nye dører opp. Vi ønsker at ungdom og miljøterapeuter får mulighet til å bli kjent med seg selv og den andre, i møte med den andre (mennesker og dyr). Visjonen har som formål å lede oss i en felles retning, for måloppnåelse.  

Verdier

Våre fagetiske prinsipper danner grunnlaget for handlinger og begrunnede valg i møte med ungdom og deres familier. Utgangspunktet for etikken er hentet fra yrkesetiske retningslinjer for barnevernspedagoger, sosionomer og verne- og sykepleiere. 

  • Ydmykhet, respekt, verdighet, barmhjertighet, omsorg, likeverd og forståelse

  • autonomi

  • kompetanse og felles forståelse

  • Samarbeid, tillit, åpenhet, ærlighet og omsorg

  • Engasjement, interesse og kreativitet

  • Etikk i samhandling med dyr

Menneskesyn

Vi har et humanistisk menneskesyn med dyp respekt for enkeltindividet. Dette gjør at vi fokuserer på det positive og ressursene hos ungdommene. Vi tenker at ungdommene har behov for beskyttelse og omsorg, og behov for å undersøke og mestre verden. Vi ser den enkelte ungdom og mener at alle har et iboende potensial som utvikles i samspill med andre. Det er nettopp i møte med andre, at vi er.

Kultur

Kulturen støtter opp under vårt menneskesyn og våre verdier, og hjelper oss til å skape et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker at alle som besøker/oppholder seg hos oss, får inntrykk av at vi har et godt samhold, at vi har en lidenskap for det vi driver med og at vi har tro på løsninger.

hest i hamninga (3).jpg

Nylige bilder fra Instagram

bottom of page