top of page
Bilde106.png

Arbeidstrening

Arbeidstrening er et arbeid- og aktivitetstilbud til sykmeldte og personer med nedsatt arbeidsevne i alderen 18-25 år,

jf Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften).

2 plasser pr dag.

Hvordan benytte seg av arbeidstrening? 

1. Avklare behov

Arbeidssøker kontakter NAV i sin kommune og formidler behovet for arbeidstrening.

 

2. Avtale

Saksbehandler og arbeidssøker vurderer om arbeidstrening er et alternativ. Arbeidssøker kan formidle sitt ønske om arbeid på Lekvollhagan. 

Saksbehandler kontakter Lekvollhagan og avklarer muligheter for arbeidstrening.

 

I etterkant av avklaring mellom saksbehandler og Lekvollhagan, signeres en avtale mellom Lekvollhagan og tjenesten (kjøper) om arbeidstrening.

3. Arbeid

Saksbehandler formidler til tiltaksdeltakeren om muligheten til arbeid på Lekvollhagan, samt formidler informasjon til om at det er inngått avtale mellom Lekvollhagan og Tjenesten (kjøper) og at tiltaksdeltakeren kan ta kontakt med Lekvollhagan for å avklare tid for et møte..

Kostnader

Arbeidstrening er et offentlig tiltak. Kostnadene dekkes av NAV. Pris avtales mellom tjenesten (kjøper) og Lekvollhagan og følger satser ut ifra arbeidstagers behov for

støtte og hjelp.

Priser sendes til saksbehandler på forespørsel.

4. Møte

Hensikten med møtet er å

 utarbeide en avtale mellom tiltaksdeltakeren, arbeidsgiveren og Arbeids- og velferdsetaten som avklarer arbeidstreningens formål, innhold og plan for opplæring på arbeidsplassen.

Det gjennomføres omvisning og  oppstart avklares. Tiltaksdeltakeren

 får med seg hjem samtykkeskjema og taushetserklæring. Dokumentene fylles ut og leveres tilbake til Lekvollhagan,

pr post i god tid før oppstart.

Arbeidstrening alle hverdager

Lekvollhagan tilbyr arbeidstrening mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag mellom kl. 08.30-1430 jf avtale og plan. Arbeidstrening følger Skoleruta til Stange kommune. Oppstart primært i forbindelse med skolestart i august, men det er  mulighet for å starte opp i løpet av skoleåret. Det er flere alternativer å velge mellom:

 • antall dager og timer pr uke

 • partall- eller oddetallsuker

 • halve eller hele skoleåret

Varighet

Varigheten tilpasses tiltaksdeltakerens individuelle behov. Tiltakets varighet skal vurderes regelmessig minst hver tredje måned av Arbeids- og velferdsetaten. Arbeidstreningen kan vare i inntil ett år. For personer med nedsatt arbeidsevne kan varigheten forlenges med ytterligere seks måneder.

Antall plasser

Lekvollhagan har 2 arbeidsplasser for arbeidstrening, tilgjengelig pr dag.

Innhold

Tiltaksdeltakeren skal få tilrettelagt arbeidstrening i ordinært arbeidsliv med individuell oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten og arbeidsgiver. Tiltaket kan også inneholde elementer av opplæring når dette er relevant for å komme i arbeid.

 • nettbutikk, «salg og service»

 • aktivitør i barn-gruppe, «helse- og oppvekstfag»

 • små-reparasjoner, «teknologi- og industrifag»

 • vedlikehold og bygg, «bygg og anlegg»

 • «blomster og interiør»

 • mat / baking, «restaurant og matfag»

 • «håndverk / design / produktutvikling»

 • «naturbruk» dyrehold.

 

Arbeidsdagen

KL 0830

Dagen starter. Oppmøte på Lekvollhagan Gård.


KL 0830-0900

Morgensamling (gjennomgang av dagen, nyheter, planlegging…) med grøt, yoghurt, frukt


KL 0900-1000

Dyrestell eller kjerneaktivitet


KL 1000-1100

Kjerneaktivitet


KL 1100-1200

Lunsj


KL 1200-1430

Kjerneaktivitet


KL 1430

Dagen avsluttes. Avreise fra Lekvollhagan Gård.

Lunsj

Tiltaksdeltakeren tilbys sunn, god og tilrettelagt varmmat to ganger i uka (tirsdager og torsdager), jf meny. Utover dette serveres brødmåltid / niste. De fleste måltider tilberedes og spises i felleskap, i hovedsak ute. Det betales en egenandel. 

 

cindy (2).jpg

Taushetsplikt 

Hovedregel om taushetsplikt er at helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell Jf Helsepersonelloven § 21, taushetsplikt. 

.

Oppfølging og dokumentasjon

Oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten skal tilpasses den enkelte tiltaksdeltakerens og arbeidsgiverens behov, men skje minst hver tredje måned. Mulighetene til å få ordinær ansettelse skal vurderes jevnlig. Arbeids- og velferdsetaten skal utarbeide skriftlig dokumentasjon der det redegjøres for gjennomføringen av tiltaket og om målet med tiltaket er oppnådd. Når det er hensiktsmessig, kan det i tillegg inngås en tilretteleggings- og oppfølgingsavtale hvor det utpekes en fast kontaktperson i Arbeids- og velferdsetaten og på arbeidsplassen med ansvar for oppfølgingen. 

Arbeidstrening skal prøve ut tiltaksdeltakerens muligheter på arbeidsmarkedet, gi relevant arbeidserfaring og bidra til å styrke deltakerens muligheter til å få ordinær ansettelse.

 

LILLA BLOMST.jpg

Arbeidstrening legger til rette for å finne ut av hva som er av interesse og hvordan komme i gang med søknader enten til skole eller arbeid, som muliggjør å komme tilbake eller komme inn i arbeidslivet. Vi bistår blant annet med kontakt opp mot NAV og aktuelle arbeidsplasser / skoler.

Målgruppe Unge voksne

Arbeidstrening kan tilbys arbeidssøkere med liten eller mangelfull arbeidserfaring, og personer med nedsatt arbeidsevne som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i inntektsgivende arbeid. Arbeidssøkere som opplever psykisk strev, prioriteres. Tiltaksdeltakerne skal ikke være ansatt i virksomheten.

Nylige bilder fra Instagram

bottom of page