top of page
utvendig låve (3).jpg

Barneverninstitusjon

- for ungdom med relasjon- og utviklingstraume.

Omsorgstilbudet inkluderer hestefasilitert psykoterapi og læring som et støttetilbud til primærbehandlingen, psykisk helse.

Tilbudet er for
tre ungdommer
i alderen 12 - 18 år,
med relasjon - og utviklingstraume,
som har behov for omfattende oppfølging
og helsehjelp,
med tilgjengelighet
24 timer i døgnet, over tid.

velkommen (2).jpg

 • Spiseforstyrrelse

 • Depresjon

 • Engstelse

 • Dissosiasjon

 • Selvskading

 • Selvmordstanker og selvmordsforsøk

 • Seksualisert adferd

 • Utpreget endring i stemningsleie og aktivitetsnivå (bipolar)

 • Lav deltagelse i skole og skolearbeid

 • Tidlig fase rus 

 • Utfordringer knyttet til kommunikasjon og språk

 • Strev med å administrere hverdagen

 • Strev med å mestre hverdagsferdigheter 

 • Utfordringer knyttet til rigiditet

 • Utfordringer knyttet til repeterende adferd

Hvordan benytte seg av institusjonstilbudet? 

1. Avklare behov

Alternativ A:

Foresatte og ungdommen kontakter  barneverntjenesten i sin kommune og formidler behovet for institusjonsplass.

 I saker hvor barnet er over 15 år kreves det samtykke fra både ungdommen og foreldrene.

Alternativ B: 

Barneverntjenesten vurderer at det er behov for omsorgsovertagelse 

2. Henvisning

Saksbehandler sender henvisning til Bufetat som skal bistå i å finne best egnet institusjonsplass.

 

Foresatte og ungdommen kan formidle ønske om opphold på Lekvollhagan, jf. retten til medvirkning.

I Bufetat sin vurdering vektlegges bl.a plassering i nærheten av hjemstedet, samt "riktig" omsorg og behandling. 

Bufetat gir barneverntjenesten tilbud om plasseringsalternativer, eks Lekvollhagan. 

Enhet for inntak Bufetat, kontakter eks Lekvollhagan og avklarer muligheter for opphold (tilbudsforespørsel).

3. Tilsagn

I etterkant av avklaring mellom Enhet for Inntak, Bufetat og Lekvollhagan, signeres en avtale mellom Lekvollhagan og Bufetat om opphold.

 

Kostnader

Bufetat dekker kostnadene for Institusjonsoppholdet.

4. Inntaksmøte

Saksbehandler formidler til foresatte og ungdommen,  om muligheten til opphold på Lekvollhagan. Saksbehandler inviterer foreldre, ungdommen (jf. medvirkning), evt BUP og habiliteringstjenesten til et inntaksmøte i forkant av innflytting. 

 

Hensikten med inntaksmøtet er å avklare ungdommens behov,

formidle informasjon om tilbudet,

 og å bli kjent, samt avklare veien videre etter oppholdet. På dette møtet gjennomføres omvisning og det avtales gjerne et tidspunkt for når ungdommen og evt. foresatte / miljøpersonalet kan komme på besøk, i forkant av innflytting.

Hovedmålet med oppholdet er å fremme ungdommenes opplevelse av å være verdifull

i møte med andre,

styrke ungdommens selvbilde

og muligheter til å kunne leve

et selvstendig og verdig liv

etter oppholdet.

HEST BADER.jpg

Aktivitetene gjennomføres i stor grad i fellesskap, gjerne sammen med dyr. Hensikten med å gjøre aktiviteter i fellesskap, er å fremme ungdommenes evne til å våge å utforske sine følelser, i møte med andre.

Standardisert forløp

Tilbudet er basert på Barne-, ungdom og familiedirektoratet (Bufdir) sin modell for standardisert forløp i omsorgsinstitusjoner og kunnskapsmodellen ungdommens behov i sentrum, uavhengig av hjemmel for plassering. Lekvollhagan benytter journalsystemet Care-it som sikrer ivaretagelse av forløpet. Modellen bygger på tre hovedaspekter ved barns behov:

 • barnets utvikling

 • foreldrenes omsorg

 • familie og miljø

Rettigheter

Primærkontakten informerer ungdommene om deres rettigheter. Ungdommene har rett på å få den omsorgen og behandlingen de trenger.

 

Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barn mellom 16 og 18 år etter Barnevernloven § 5-1,

har barneverntjenesten rett til å samtykke

til helsehjelp. I tillegg hjelper primærkontakten ungdommene med ivaretagelse av deres rettsikkerhet og integritet (Rettighetsforskriften).

Tilsyn & Oppfølging

Statsforvalteren i Innlandet (tidligere Fylkesmannen) følger med på at ungdommene får god omsorg og behandling, og at miljøpersonalet viser ungdommene respekt.

Saksbehandlere i barneverntjenesten følger også tett opp jf. Barnevernloven § 10-19. 

Innsynsrett

Ungdommene får tilpasset informasjon om sin innsynsrett. Innsynsrett betyr at ungdommen får tilbud om å delta i utformingen av journal og at journalen er åpen for ungdommen (vurderes individuelt) og at alle offentlige dokumenter som omhandler ungdommen, kan ungdommen få lese, gjerne sammen med miljøpersonalet, jf Pasient og brukerrettighetsloven § 5-1.

 

Personvern

Personopplysninger under oppholdet, oppbevares primært digitalt i journalsystemet Careit (journalsystem, nivå 4). Dette prinsippet er blant annet forankret i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Medbeboere

Det gjøres en vurdering av hva som til enhver tid er gunstig sammensetning av ungdomsgruppen, basert på ungdommenes utfordringer og alder. Boligen er primært åpent for både gutter og jenter. Det vil allikevel være vurdering av ungdomsgruppen som helhet, hvorvidt den bør være homogen eller ikke. Ungdommenes beste vil til enhver tid være et grunnleggende prinsipp i de vurderingene som blir anbefalt. 

 

Familie

Sammen med ungdommene, avklares ungdommenes behov og ønske knyttet til familien / foresatte og det legges en trygghetsplan for eventuelle hjemreiser. Miljøpersonalet bistår ungdommene i kontakten med kommunen og familierådskoordinator og det legges til rette for familieråd.

Lekvollhagan har en familieansvarlig som  sikrer at foresatte, på en hensiktsmessig måte, blir involvert i utvikling og endringsarbeidet som boligen tilbyr. 

Primærkontakt

I forkant av innflytting, vil ungdommene få tildelt en primærkontakt/ tiltaksansvarlig som tilbringer mye tid sammen med ungdommene i starten av oppholdet. Primærkontakten har hovedansvaret for å følge opp ungdommene under oppholdet. 

 

Helse

Ungdom har rett til øyeblikkelig hjelp og nødvendig psykisk helsehjelp både fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Under oppholdet følges ungdommene opp ved å sikre medisinsk tilsyn og behandling ved behov, ved hjelp av fastlegeordningen og trygghetsplaner.

Lekvollhagan har en helseansvarlig som sørger for at ungdommene får den hjelpen de trenger. 

Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester er viktig for at ungdom med behov for flere tjenester får et helhetlig tjenestetilbud. Alle ungdommer har etter konvensjonen, rett til et godt helsetilbud, også for psykisk helse. Miljøpersonalet har god erfaring med tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten (BUP og habiliteringstjenesten) og kommunalhelsetjenesten (fastlege, helsesykepleier, psykisk helsetjeneste, IP koordinator og saksbehandlere).

Skole

Lekvollhagan ivaretar ungdommenes rett til skolegang og det foreligger avtale mellom lokal ungdomsskole og Lekvollhagan. Lekvollhagan har også et alternativ læringstilbud og dagtilbud på gården.

 

Lekvollhagan har en skoleansvarlig som følger opp, i hensikt sikre opplæring, evt. jf. sakkyndig vurdering og IOP. Ungdommene skal være i skole eller annet dagtilbud. Dette er et viktig tema som snakkes om allerede i inntaksfasen. Skoleansvarlig på Lekvollhagan kobler seg opp mot ungdommens skole tidlig i innflytningsfasen i hensikt avklare  samarbeide rundt eleven. Skoleansvarlig deltar på ansvarsgruppemøter. 

nelly.png

Metode

Aktivitetene gjennomføres i stor grad i fellesskap, gjerne sammen med dyr. Hensikten med å gjøre aktiviteter i fellesskap, er å fremme ungdommenes evne til å våge å utforske sine følelser, i møte med andre. På den måten kan ungdommene utvikle evnen til å håndtere kroppens følelsesuttrykk (emosjonsregulering), samt styrke evnen til mentalisering (våre evner til å forstå andre, til å kjenne seg selv og forstå de forholdene vi er en del av). Evnen til mentalisering muliggjør gode relasjoner og samspill med mennesker (tilknytning).

I prosessen vektlegges: 

 • bevisstgjøring av egne opplevelser knyttet til behov for støtte, evnen til å formidle behovet, samt opplevelsen av å bli forstått og møtt i behovene, og hvordan dette påvirker hvem vi er i møte med oss selv og andre.

 • opplevelse knyttet til egeninnsats både før, under og etter, vurderes på en vennlig og ikke-dømmende måte. 

 • erfaringer knyttet til hvordan ungdommene forholder seg til sine kroppslige erfaringer (følelser) og uttrykk («symptomer»), både før, under og etter aktivitetene.

 • Bevisstgjøring av suksessfaktorer og dens overføringsverdi

Samarbeid

Saksbehandler innkaller til samarbeidsmøter, primært kvartalsvis. Ungdommene deltar sammen med evt. foresatte, hovedkontakt, skoleansvarlig, helseansvarlig, ledelse, spesialisthelsetjenesten og skolen / dagtilbud.

Det skrives referat fra møtene som gjøres tilgjengelig for ungdommene.  

 

Taushetsplikt 

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter Lov om barnevern, har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e

 

Mål 

Hovedmålet med oppholdet er å fremme ungdommenes opplevelse av å være verdifull i møte med andre, styrke ungdommens selvbilde og muligheter til å kunne leve et selvstendig og verdig liv etter oppholdet.

Delmål er deltagelse og selvstendighet knyttet til bolig, deltagelse i skole eller alternativ læring og eller arbeid,

i aktivitet og fritid, nettverk og helse.

hestetrening.jpg

De private aktørene bidrar til et

mangfold i tilbudet,

som er viktig for å gi

barn og unge et godt tilbud.

Departementet mener at private aktører, også fremover

vil være viktige i utviklingen

av institusjonsfeltet.

Prop. 133 L (2020–2021) Lov om barnevern
og Lov om endringer i barnevernloven

Hverdagen...

soverom fjøset.jpg

Eget rom

Ungdommene har sitt eget rom som de kan sette sitt preg på. Rommet er møblert. Ungdommene har nøkkel til rommet sitt.  

Ukestruktur

Uka har en fast struktur, det vil si en plan for aktivitetene gjennom uka. Lørdags-aktivitet planlegges sammen. Ungdommene kan komme med ønsker innenfor strukturen.

Døgnrytme

Det er en fast døgnrytme som skaper muligheter for aktiviteter, forutsigbarhet og trygghet. Det betyr faste tider for å stå opp og legge seg, samt faste tider til aktiviteter. 

mat 2.jpg

Måltider

Alle spiser måltider sammen, til tider som er fastsatt. Det er en hverdagsmeny som følges, med muligheter for ønsker. I helgene legges det litt mer tid i måltidene. 

Husmøter & Morgensamlinger

Ungdommene inviteres til å delta på morgensamlinger på hverdagene for å avklare dagen og husmøter på søndagene, for å i  fellesskap planlegge uka.

Besøk

Ungdommene kan gjerne invitere venner og familie til boligen, men besøk avtales med miljøpersonalet på forhånd. Overnattinger er også greit, men besøket kan ikke "flytte inn". Det er flere stuer som kan benyttes i forbindelse med besøk, i tillegg til eget rom. 

nelly.jpg

Husdyr

Om ungdommene ønsker / har egne husdyr, vil dette vurderes på bakgrunn av allergivennlighet, art, adferd, kjønn og forpliktelser. 

Nattero

På hverdager er det nattero mellom kl 22-06. På fredager og lørdager er det nattero mellom kl 24-8. Alle er innom hus, lydnivå skrus ned og besøk reiser hjem..

duster.jpg

Transport

Boligens biler benyttes hovedsakelig til transport til skole og til fritidsaktiviteter, men det går også skolebusser. Ofte er det et mål å kunne kjøre skolebuss. Om en ønsker tur til Oslo - Lillehammer, kan evt. tog benyttes.

Legemidler

Om ungdommene benytter legemidler, administreres disse av miljøpersonalet i boligen. Det er et eget lovverk som bestemmer hvordan håndtering av legemidler skal foregå. 

Rus & Røyk

Det er forbudt med rusmidler. Røyking foregår evt. kun på avtalte plasser. Snusposer kastes i søpla. Sammen snakkes det om risiko og håndtering av påvirkning gjennom digitale verktøy og miljø.

Herunder grensesetting.  

Vold & Trusler

Vold og trusler aksepteres ikke. Sammen snakkes det om grenser og skader knyttet til vold.

Helse- sjekk & hjelp

Det er ønskelig at ungdommene tar en helsesjekk, gjerne også en tannsjekk før ungdommene flytter inn. Helseopplysninger innhentes. Under opphold følger miljøpersonalet opp helse og tenner sammen med ungdommene. 

Ukelønn

Ukelønn er individuelt og avtales i samarbeid med ungdommene, foresatte og saksbehandler. 

Å ha det godt sammen

Vi møter hverandre med respekt, raushet og omsorg. 

Vi sørger for at alle hører noe

godt hver dag. 

Vi jobber for å gjøre

hverandre gode. 

Ferier

Sammen planlegges ferieturer i skoleferiene. Noen vil kanskje reise hjem, mens andre blir med på turer med "boligen". Det kan gjerne bli en langtur på sommeren. Turen kan gå til utlandet også, om det er enighet om dette. 

Renhold 

Ungdommene vasker selv rommet sitt og klærne sine en gang i uka, og hjelper til med vask av fellesarealet, en gang i uka. Miljøpersonalet støtter og veileder. 

Rapporter 

Rapporter skrives i samarbeid med ungdommene. Rapportene sumerer periodevis opp det som er beskrevet i handlingsplanen. 

Målgruppe Barnevern
 

Barnevernloven har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold

som kan skade deres helse og utvikling,

får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid, samt sikre at barn og unge har trygge oppvekstsvilkår. 

Alle som oppholder seg i Norge og som er under 18 år, omfattes av loven.

Nylige bilder fra Instagram

bottom of page