top of page
utvendig låve (3).jpg

Ungdomsbolig

Recoveryorientert heldøgn omsorgtjenester for ungdom med relasjon- og utviklingstraume.

  

Tilbudet inkluderer hestefasilitert psykoterapi og læring som et støttetilbud til primærbehandlingen, psykisk helse.

Tilbudet er for
fem ungdommer
i alderen 13 - 18 (25) år,
med relasjon - og utviklingstraume,
som har behov for omfattende oppfølging
og helsehjelp,
med tilgjengelighet
24 timer i døgnet, over tid.

velkommen (2).jpg

Utfordringene kan være sammensatte og omfattende, og strevet kan komme til uttrykk gjennom spiseforstyrrelse, depresjon, engstelse, dissosiasjon, selvskading,

selvmordstanker og seksualisert adferd. I tillegg kan kognitive og sosiale ferdigheter være svekket. Dette kan komme til uttrykk gjennom utfordringer knyttet til kommunikasjon og språk, rigiditet og repeterende adferd. Ungdommene kan streve med å administrere hverdagen og mestre hverdagsferdigheter. Det kan også være at ungdommenes har lav deltagelse i skole og skolearbeid.

Hvordan benytte seg av botilbudet? 

1. Avklare behov

Foresatte og ungdommen kontakter Helse og omsorgstjenesten eller barneverntjenesten i sin kommune og formidler behovet for heldøgnopphold

som et hjelpetiltak. I saker hvor barnet er over 15 år kreves det samtykke fra både ungdommen og foreldrene.

2. Vedtak & avtale

Saksbehandler vurderer behovet for hjelpetiltaket og fatter et vedtak. I vedtaket fremkommer grunnlaget for plasseringen, samt varighet. Foresatte og ungdommen kan formidle ønske om opphold på Lekvollhagan, jf. retten til medvirkning. Dersom ungdommen skal flytte ut av hjemmet uten foreldrenes samtykke må det treffes vedtak om dette i fylkesnemnda etter forslag fra kommunen.

Bufetat bistår kommunen i å finne egnet institusjon. I vurderingen vektlegges bl.a plassering i nærheten av hjemstedet, samt "riktig" omsorg og behandling.

Saksbehandler kontakter Lekvollhagan og avklarer muligheter for opphold. I etterkant av avklaring mellom saksbehandler og Lekvollhagan, signeres en avtale mellom Lekvollhagan og tjenesten (kjøper)

om opphold.

3. Opphold

Saksbehandler formidler til foresatte og ungdommen,  om muligheten til opphold på Lekvollhagan. Saksbehandler inviterer foreldre, ungdommen (jf. medvirkning), evt BUP og habiliteringstjenesten til et inntaksmøte i forkant av innflytting. 

Kostnader

Botilbudet er et kommunalt hjelpetiltak. Kostnadene dekkes av kommunen. Pris avtales mellom Tjenesten (kjøper) og Lekvollhagan og følger satser ut ifra ungdommenes behov for

støtte og hjelp.

Priser sendes til saksbehandler på forespørsel.

4. Inntaksmøte

Hensikten med inntaksmøtet er å avklare ungdommens behov,

formidle informasjon om tilbudet,

 og å bli kjent, samt avklare veien videre etter oppholdet. På dette møtet gjennomføres omvisning og det avtales gjerne et tidspunkt for når ungdommen og evt. foresatte kan komme på besøk,

i forkant av innflytting.

hestetrening.jpg

De ideelle og kommersielle aktørene bidrar til et

mangfold i tilbudet,

som er viktig for å gi

barn og unge et godt tilbud.

Departementet mener at disse aktørene også fremover

vil være viktige i utviklingen

av institusjonsfeltet.

Prop. 133 L (2020–2021) Lov om barnevern
og Lov om endringer i barnevernloven

Standardisert forløp

Tilbudet er basert på Barne-, ungdom og familiedirektoratet (Bufdir) sin modell for standardisert forløp i omsorgsinstitusjoner og kunnskapsmodellen ungdommens behov i sentrum, uavhengig av hjemmel for plassering. Modellen bygger på tre hovedaspekter ved barns behov: barnets utvikling, foreldrenes omsorg, samt familie og miljø.

Rettigheter

Primærkontakten informerer ungdommene om deres rettigheter. Ungdommene har rett på å få den omsorgen og behandlingen de trenger.

 

Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barn mellom 16 og 18 år etter Barnevernloven § 4-12 / § 5-1,

har barneverntjenesten rett til å samtykke

til helsehjelp. I tillegg hjelper primærkontakten ungdommene med ivaretagelse av deres rettsikkerhet og integritet (Rettighetsforskriften).

Tilsyn & Oppfølging

Statsforvalteren i Innlandet (tidligere Fylkesmannen) følger med på at ungdommene får god omsorg og behandling, og at miljøpersonalet viser ungdommene respekt, jf Helse  - og omsorgstjenesteloven § 4 og Barnevernloven kapittel 5.

Saksbehandlere i helse- og omsorgstjenesten og barneverntjenesten følger også tett opp. 

Innsynsrett

Ungdommene får tilpasset informasjon om sin innsynsrett. Innsynsrett betyr at ungdommen får tilbud om å delta i utformingen av journal og at journalen er åpen for ungdommen (vurderes individuelt) og at alle offentlige dokumenter som omhandler ungdommen, kan ungdommen få lese, gjerne sammen med voksne, jf Pasient og brukerrettighetsloven § 5-1.

 

Personvern

Personopplysninger under oppholdet, oppbevares primært digitalt i Helseboka PRO (journalsystem, nivå 4) og i personlig mappe i dokumentsenteret. Dette prinsippet er blant annet forankret i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Medbeboere

Det gjøres en vurdering av hva som til enhver tid er gunstig sammensetning av ungdomsgruppen, basert på ungdommenes utfordringer og alder. Boligen er primært åpent for både gutter og jenter. Det vil allikevel være vurdering av ungdomsgruppen som helhet, hvorvidt den bør være homogen eller ikke. Ungdommenes beste vil til enhver tid være et grunnleggende prinsipp i de vurderingene som blir anbefalt. 

 

Familie

Sammen med ungdommene, avklares ungdommenes behov og ønske knyttet til familien / foresatte og det legges en trygghetsplan for eventuelle hjemreiser. Miljøpersonalet bistår ungdommene i kontakten med kommunen og familierådskoordinator og det legges til rette for familieråd. Lekvollhagan har en familieansvarlig.  

Primærkontakt

I forkant av innflytting, vil ungdommene få tildelt en primærkontakt som tilbringer mye tid sammen med ungdommene i starten av oppholdet. Primærkontakten har hovedansvaret for å følge opp ungdommene under oppholdet. 

 

Samarbeid

Saksbehandler eller koordinator innkaller til samarbeidsmøter, primært kvartalsvis. Ungdommene deltar sammen med evt. foresatte, hovedkontakt, skoleansvarlig, helseansvarlig, ledelse, spesialisthelsetjenesten og skolen / dagtilbud.

Det skrives referat fra møtene som gjøres tilgjengelig for ungdommene.  

Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester er viktig for at ungdom med behov for flere tjenester får et helhetlig tjenestetilbud. Alle ungdommer har etter konvensjonen, rett til et godt helsetilbud, også for psykisk helse. Miljøpersonalet har god erfaring med tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten (BUP og habiliteringstjenesten) og kommunalhelsetjenesten (fastlege, helsesykepleier, psykisk helsetjeneste, IP koordinator og saksbehandlere).

nelly.png

Taushetsplikt 

Hovedregel om taushetsplikt er at helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell Jf Helsepersonelloven § 21, taushetsplikt og  barnevernloven § 6-7Taushetsbelagte opplysninger kan likevel videreformidles,  helsepersonelloven § 25 og § 45, når den det gjelder har samtykket til det. Det signeres evt. en «samtykkeerklæring» for deling av opplysninger.

Taushetsplikten gjelder også overfor ungdommenes pårørende. Informasjon som allerede er kjent for pårørende er likevel ikke taushetsbelagt. Når det ikke foreligger et samtykke til deling av informasjon fra ungdommen, spør helsepersonell de pårørende om hva de er kjent med fra før.  Informasjon som pårørende er kjent med fra før og som deles med miljøpersonalet, journalføres. 

 

Når det gjelder helse, er en person myndig når man er 16 år. For barn og unge under 16 år, vil pårørende derfor ha rett på informasjon på lik linje med barnet, men barnets alder og modenhet vektlegges, og alder er derfor ikke en fastsatt regel, bare retningslinje, jf Pasient og brukerrettighetsloven § 3-4. Miljøpersonalet bestreber åpenhet  med ungdommene, vedr deling av informasjon til pårørende.

.

Mål

Hovedmålet med oppholdet er å fremme ungdommenes opplevelse av å være verdifull i møte med andre, styrke ungdommens selvbilde og muligheter til å kunne leve et selvstendig og verdig liv etter oppholdet.

Delmål er deltagelse og selvstendighet knyttet til bolig, deltagelse i skole eller alternativ læring og eller arbeid,

i aktivitet og fritid, nettverk og helse.

 

Aktivitetene gjennomføres i stor grad i fellesskap, gjerne sammen med dyr. Hensikten med å gjøre aktiviteter i fellesskap, er å fremme ungdommenes evne til å våge å utforske sine følelser, i møte med andre. På den måten kan ungdommene utvikle evnen til å håndtere kroppens følelsesuttrykk (emosjonsregulering), samt styrke evnen til mentalisering (våre evner til å forstå andre, til å kjenne seg selv og forstå de forholdene vi er en del av). Evnen til mentalisering muliggjør gode relasjoner og samspill med mennesker (tilknytning).

I prosessen vektlegges: 

  • bevisstgjøring av egne opplevelser knyttet til behov for støtte, evnen til å formidle behovet, samt opplevelsen av å bli forstått og møtt i behovene, og hvordan dette påvirker hvem vi er i møte med oss selv og andre.

  • opplevelse knyttet til egeninnsats både før, under og etter, vurderes på en vennlig og ikke-dømmende måte. 

  • erfaringer knyttet til hvordan ungdommene forholder seg til sine kroppslige erfaringer (følelser) og uttrykk («symptomer»), både før, under og etter aktivitetene.

  • Bevisstgjøring av suksessfaktorer og dens overføringsverdi

Hovedmålet med oppholdet er å fremme ungdommenes opplevelse av å være verdifull

i møte med andre,

styrke ungdommens selvbilde

og muligheter til å kunne leve

et selvstendig og verdig liv

etter oppholdet.

HEST BADER.jpg

Aktivitetene gjennomføres i stor grad i fellesskap, gjerne sammen med dyr. Hensikten med å gjøre aktiviteter i fellesskap, er å fremme ungdommenes evne til å våge å utforske sine følelser, i møte med andre.

Hverdagen...

soverom fjøset.jpg

Eget rom

Ungdommene har sitt eget rom som de kan sette sitt preg på. Rommet er møblert. Ungdommene har nøkkel til rommet sitt.  

Ukestruktur

Uka har en fast struktur, det vil si en plan for aktivitetene gjennom uka. Lørdags-aktivitet planlegges sammen. Ungdommene kan komme med ønsker innenfor strukturen.

Døgnrytme

Det er en fast døgnrytme som skaper muligheter for aktiviteter, forutsigbarhet og trygghet. Det betyr faste tider for å stå opp og legge seg, samt faste tider til aktiviteter. 

mat 2.jpg

Måltider

Alle spiser måltider sammen, til tider som er fastsatt. Det er en hverdagsmeny som følges, med muligheter for ønsker. I helgene legges det litt mer tid i måltidene. 

Husmøter & Morgensamlinger

Ungdommene inviteres til å delta på morgensamlinger på hverdagene for å avklare dagen og husmøter på søndagene, for å i  fellesskap planlegge uka.

Besøk

Ungdommene kan gjerne invitere venner og familie til boligen, men besøk avtales med miljøpersonalet på forhånd. Overnattinger er også greit, men besøket kan ikke "flytte inn". Det er flere stuer som kan benyttes i forbindelse med besøk, i tillegg til eget rom. 

nelly.jpg

Husdyr

Om ungdommene ønsker / har egne husdyr, vil dette vurderes på bakgrunn av allergivennlighet, art, adferd, kjønn og forpliktelser. 

Nattero

På hverdager er det nattero mellom kl 22-06. På fredager og lørdager er det nattero mellom kl 24-8. Alle er innom hus, lydnivå skrus ned og besøk reiser hjem..

duster.jpg

Transport

Boligens biler benyttes hovedsakelig til transport til skole og til fritidsaktiviteter, men det går også skolebusser. Ofte er det et mål å kunne kjøre skolebuss. Om en ønsker tur til Oslo - Lillehammer, kan evt. tog benyttes.

Legemidler

Om ungdommene benytter legemidler, administreres disse av miljøpersonalet i boligen. Det er et eget lovverk som bestemmer hvordan håndtering av legemidler skal foregå. 

Rus & Røyk

Det er forbudt med rusmidler. Røyking foregår evt. kun på avtalte plasser. Snusposer kastes i søpla. Sammen snakkes det om risiko og håndtering av påvirkning gjennom digitale verktøy og miljø.

Herunder grensesetting.  

Vold & Trusler

Vold og trusler aksepteres ikke. Sammen snakkes det om grenser og skader knyttet til vold.

Helse- sjekk & hjelp

Det er ønskelig at ungdommene tar en helsesjekk, gjerne også en tannsjekk før ungdommene flytter inn. Helseopplysninger innhentes. Under opphold følger miljøpersonalet opp helse og tenner sammen med ungdommene. 

Ukelønn

Ukelønn er individuelt og avtales i samarbeid med ungdommene, foresatte og saksbehandler. 

Å ha det godt sammen

Vi møter hverandre med respekt, raushet og omsorg. 

Vi sørger for at alle hører noe

godt hver dag. 

Vi jobber for å gjøre

hverandre gode. 

Ferier

Sammen planlegges ferieturer i skoleferiene. Noen vil kanskje reise hjem, mens andre blir med på turer med "boligen". Det kan gjerne bli en langtur på sommeren. Turen kan gå til utlandet også, om det er enighet om dette. 

Renhold 

Ungdommene vasker selv rommet sitt og klærne sine en gang i uka, og hjelper til med vask av fellesarealet, en gang i uka. Miljøpersonalet støtter og veileder. 

Rapporter 

Rapporter skrives i samarbeid med ungdommene. Rapportene sumerer periodevis opp det som er beskrevet i handlingsplanen. 

Målgruppe Barnevern
 

Barnevernloven har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold

som kan skade deres helse og utvikling,

får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid, samt sikre at barn og unge har trygge oppvekstsvilkår. 

Alle som oppholder seg i Norge og som er under 18 år, omfattes av loven.

Høsten 2022 søkte Lekvollhagan om godkjenning som barneverninstitusjon for å kunne inngå avtaler

om institusjonsplassering 4-4, 6 ledd / § 3-2 og § 4-12 / § 5-1. Pr 1.3..23 ventes det fortsatt på avklaring. 

Målgruppe Helse og omsorg

Ungdom / unge voksne som har behov for helse - og omsorgstjenester,
som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og kommunehelsetjenesteloven § 1-2 annet ledd nr. 6
,
- har rett til nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester fra kommunen,
jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1.
Retten til tjenester gjelder alle ungdommer, og er uavhengig av diagnose.

Nylige bilder fra Instagram

bottom of page