top of page
hest på bane.jpg

Avlastning     10 års erfaring

Det legges til rette for friluftsopplevelser og samhandling med dyr,

samt mestring av hverdagsferdigheter. Barn og unge som deltar på gruppene er primært i alderen 6 – 18 år.

Avlastning er et hjelpetiltak til familier med særlig tyngende omsorgsarbeid, og mengde kan variere fra timer til tilnærmet bosituasjon.

Hvordan benytte seg av avlastning? 

1. Avklare behov

Foresatte og ungdommen kontakter Helse og omsorgstjenesten eller barneverntjenesten i sin kommune og formidler behovet for avlastning

som et hjelpetiltak. 

2. Vedtak & avtale

Saksbehandler vurderer behovet for hjelpetiltaket og fatter et vedtak. I vedtaket fremkommer grunnlaget for opphold, antall avlastningsdøgn / timer pr mnd. og evt. antall døgn / timer ferieavlastningsamt varighet. Foresatte og ungdommen kan formidle ønske om opphold på Lekvollhagan, jf. retten til medvirkning.

Saksbehandler kontakter Lekvollhagan og avklarer muligheter for opphold. I etterkant av avklaring mellom saksbehandler og Lekvollhagan, signeres en avtale mellom Lekvollhagan og tjenesten (kjøper) om opphold.

3. Opphold

Saksbehandler formidler til foresatte og ungdommen,  om muligheten til opphold på Lekvollhagan. Saksbehandler formidler informasjon til foresatte, om at det er inngått avtale mellom Lekvollhagan og Tjenesten (kjøper) og at foresatte kan ta kontakt med Lekvollhagan for å avklare tid for en foreldresamtale..

Kostnader

Avlastning er et kommunalt hjelpetiltak. Kostnadene dekkes av kommunen. Pris avtales mellom tjenesten (kjøper) og Lekvollhagan og følger satser ut ifra ungdommenes behov for

støtte og hjelp.

Priser sendes til saksbehandler på forespørsel.

4. Foreldremøte

Hensikten med foreldresamtalen er å avklare barnets behov under opphold, formidle informasjon om tilbudet, gjennomføre omvisning og avklare tilvenning. Foresatte får med seg hjem, et personkort, samtykkeskjema og legemiddelavtale. Dokumentene fylles ut og leveres tilbake til Lekvollhagan,

pr post i god tid før oppstart.

Det avtales tidspunkt for at barn / unge kan komme på besøk, i forkant av oppstart.

vennskap 2.jpg

Opphold jf vedtak 

Vedtak om avlastning fattes av kommunen og tilpasses hver enkelt. Vedtaket varierer, alt fra noen timer om dagen til flere døgn i måneden. Avlasting kan tilbys inntil en tilnærmet bosituasjon.

Opphold jf. vedtak, avtales mellom Lekvollhagan og foresatte, og fastsettes i en årsplan for perioden 1.august tom 30.juni.

Ved ledige plasser, kan barn / unge starte opp i løpet av året.

Ferieopphold

jf vedtak og årsplan

Årsplanen (1.august tom 30.juni) deles med barna / unge / foresatte i juni, i forkant av kommende skoleår, i hensikt forutsigbarhet for foresatte og barn / unge.​ 

 

Vedtak om ferieopphold fattes av kommunen.  

Ferievedtaket tilpasses hver enkelt, alt fra noen timer om dagen til flere døgn i løpet av året.

Ferieopphold jf vedtak, avtales mellom Lekvollhagan og foresatte, gjerne i forbindelse med fastsetting av årsplanen.

Feriedøgn / timer kan i utgangspunktet ikke benyttes på helg, i hensikt opplevelse av stabilitet på helg for de som allerede har en avtale om opphold faste helger. 

På feriegruppene blandes gruppene.  

Ferieopphold benyttes primært når skolen har ferie: 

høstferien mandag kl. 16 tom fredag kl. 16.

juleferien 2.dag kl. 16 tom 6.dag kl. 16. 

vinterferien  mandag kl. 16 tom fredag kl. 16.

påskeferien mandag kl. 16 tom onsdag kl. 16.

sommerferien uke 26 mandag kl 16 tom fredag kl 16. 

sommerferien uke 31 mandag kl 16 tom fredag kl 16. 

sommerferien uke 32 mandag kl 16 tom fredag kl 16. 

I juli er det ferieavvikling på Lekvollhagan og dermed ingen tilbud om opphold.

Levering & henting

Barna / unge kan leveres på Lekvollhagan av foresatte, eller så kan Lekvollhagan hente og bringe barna / unge til og fra hjemmet, skolen, eller annet avtalt sted, i henhold til vedtak / avtale, innenfor rammen.​

 

 

 

Forutsigbarhet

Lekvollhagan avlyser aldri avtale om et planlagt opphold, så fremt ikke kommunen fremlegger krav om dette, for eksempel i forbindelse med covid.​

Dette i hensikt opplevelse av forutsigbarhet for barna og familien. 

 

Faste, små grupper 

Avlastningen har faste, små grupper som fremmer opplevelse av trygghet, tilhørighet og vennskap. 

Gruppene settes sammen ut ifra vedtak (mengde opphold), barnets / unges behov, barn / unge som allerede er i gruppa, samt voksnes kompetanse.

Det er to ulike grupper på helger: "Gårdsgruppa" og "Friluftsgruppa".  Det 4-6 barn / unge pr gruppe, sammen med 4-6 voksne.  Barn / unge følger samme gruppe gjennom hele skoleåret, for utenom ferieopphold, da blandes gruppen

 

Gutter & jenter

Tilbudet er for familier som har barn / unge i alderen 6-18 år, med behov for omsorg, helsehjelp, støtte og veiledning, eller som har behov for opplevelser og samhold som fremmer utvikling. Om barn / unge er yngre eller eldre enn 6-18 år, vurderes mulighet for deltagelse, i samarbeid med foresatte og saksbehandler. ​Gruppene er sammensatt av både gutter og jenter. 

 

Tilvenning 

Sammen med foresatte og barnet / unge, legges det til rette, slik at barn / unge på best mulig måte, føler seg så trygg som mulig. Vår erfaring er at det er stor variasjon på hvor lang tid dette tar. Sammen med foresatte og barnet / unge, tilpasses oppholdet ut ifra hver enkelt sitt behov. For noen barn / unge oppleves det fint å komme på besøk en time eller tre i starten, gjerne sammen med foresatte, – for å hilse på de voksne, barna / unge, dyrene og boligen, før de gradvis starter opp med deltagelse uten foresatte. Noen opplever også at det er greit å starte opp, uten besøk i forkant eller at foresatte er til stede ved oppstart. 

Døgnrytme

7-9 FROKOST, STELL OG KLARGJØRING AV DAGEN, GJENNOMGANG AV DAGENS AKTIVITETER (TAVLE SOM VISER INNHOLD)

9-10   DYRESTELL / GÅRSDOPPGAVER

10 -11  DYRESTELL / LAGE LUNSJ UTENDØRS

11-12   LUNSJ UTENDØRS

12-16   KJERNEAKTIVITET JF ÅRSHJUL

16 -17   FRUKT / GRØNT / LØRDAGSGODT

17-18   LAGE MIDDAG UTENDØRS / FRILEK UTE

18-19   MIDDAG UTENDØRS (KL 17 HVERDAGER OG SØNDAG)

19-20   DYRESTELL / LAGE KVELDSMAT

19-21   STELL OG KVELDSMAT UTENDØRS

20-22   AVSLUTTE DAGEN OG FORBEREDELSE MORGENDAGEN

cindy (2).jpg

Taushetsplikt 

Hovedregel om taushetsplikt er at helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell Jf Helsepersonelloven § 21, taushetsplikt og  barnevernloven § 13-1. Taushetsbelagte opplysninger kan likevel videreformidles,  helsepersonelloven § 25 og § 45, når den det gjelder har samtykket til det. Det signeres evt. en «samtykkeerklæring» for deling av opplysninger.

Taushetsplikten gjelder også overfor ungdommenes pårørende. Informasjon som allerede er kjent for pårørende er likevel ikke taushetsbelagt. Når det ikke foreligger et samtykke til deling av informasjon fra ungdommen, spør helsepersonell de pårørende om hva de er kjent med fra før.  Informasjon som pårørende er kjent med fra før og som deles med miljøpersonalet, journalføres. 

 

Når det gjelder helse, er en person myndig når man er 16 år. For barn og unge under 16 år, vil pårørende derfor ha rett på informasjon på lik linje med barnet, men barnets alder og modenhet vektlegges, og alder er derfor ikke en fastsatt regel, bare retningslinje, jf Pasient og brukerrettighetsloven § 3-4. Miljøpersonalet bestreber åpenhet med barna / ungdommene, vedr deling av informasjon til pårørende.

.

70-80 % utendørs, hele året

Kjerneaktivitetene er gårds- og friluftsliv med mye kontakt med dyr og opphold utendørs. Vi oppholder oss ute i tiden kl. 8-9 til kl. 19-20.  Aktivitetene følger naturens årssyklus og er fastsatt i årsplanen. Det legges til rette for bl.a. samhandling med hest (stell og miljøtrening), rideturer i skogen, hesteaktiviteter på bane, hundekjøring, snørekjøring med hund og hest, fisketurer, bading, sykkelturer, sparkturer, aking, skøyter på bane og skogstjern, dyrking av grønnsaker, matlaging, baking, padling med kano, roturer, bærtur, koietur, hengekøyetur og teltturer,  hobbyaktiviteter, skogbruk (trefelling/ved) mm.

I forbindelse med ferieopphold, går gjerne turen til Domkirkodden klatrepark, Amadeus Dyrepark, Ankerskogen, Tusenfryd, Hunderfossen, badeturer mm.

Personvern

Personopplysninger under oppholdet, oppbevares primært digitalt i Helseboka PRO (journalsystem, nivå 4) og i personlig mappe i dokumentsenteret. Dette prinsippet er blant annet forankret i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Rapport

Tilbudet evalueres fortløpende sammen med barn / unge, foresatte og saksbehandler. Lekvollhagan sender rapport; halvårig eller årlig (sendes januar for høsthalvåret og august for vårhalvåret), evt. kvartalsvis i samråd med saksbehandlers bestilling. Det tilbys foreldresamtaler to ganger i året, og ellers ved behov.

Klær & toalettsaker

Barn / unge tar med seg egne toalettsaker, legemidler, klær og sko til uteaktivitet. 

Avlastning er et hjelpetiltak til familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Barn og unge i alderen 6 – 18 år,

evt yngre/eldre etter avtale.

Målet er at familiene skal få nødvendig fritid og ferie, delta i vanlige samfunnsaktiviteter og forhindre overbelastning.

SOMMERBLOMSTER.jpg

I tillegg til målet om avlastning for foresatte, legges det til rette for å fremme barn / unges opplevelse av å være verdifull, oppleve vennskap og tilhørighet, samt fremme hverdagsferdighetene (ADL).

Aktivitetene gjennomføres i stor grad i fellesskap,

gjerne sammen med dyr. 

Målgruppe Barnevern

§ 3-1

Hjelpetiltak som har som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien.

Målgruppe Helse & Omsorg

§ 3-2 nummer 6, b

Målet er at familiene får nødvendig fritid og ferie, kan delta i vanlige samfunnsaktiviteter og forhindre overbelastning.

Nylige bilder fra Instagram

bottom of page