top of page
hvite blomster.jpg

Familieveiledning

Familieveiledning tilbys familier som opplever relasjoner som utfordrende. 

Familieveiledning er et hjelpetiltak.

Sammen forsøkes det å finne ut hvordan en kan leve et godt med de relasjonene man har.

 
Hjelpetiltak

Barneverntjenesten skal etter gjennomført undersøkelse, hvis barn / unge på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien etter barnevernloven. 

Helse - og omsorgstjenesten kan også iverksette hjelpetiltak om familien ønsker og det fattes vedtak om hjelpetiltak. 

Formålet med hjelpetiltakene er å bidra med positiv utvikling for barnet og i familien, styrke foreldre i foreldrerollen, og hjelpe barn i risiko.

Vi tilbyr

 • Rådgivning og veiledning knyttet til tema som foreldrerollen, grensesetting, emosjonsregulering, barnets utvikling, trivselsfaktorer, samspill, skolevegring/ufrivillig skolefravær, kommunikasjon og språk.

 • Hjelp til å kontakte andre i hjelpeapparatet – vi kan være din «los» i systemet.

 • Hjelp til samarbeid med andre tjenester ved behov.

 • Samtaler med barn og unge.

 • observasjon i miljøet

Metoder og faglige prinsipper
x
 • Samspillsbaserte metoder som COS-p.

 • Familieterapeutiske og løsningsfokuserte intervensjoner og teori

 • Kognitiv terapi

 • Tilknytningsteori

 • Traumebasert teori og metode

 • Psykoedukasjon og rollemodellering

 • Miljøterapi i hjem og skole

Våre familieveiledere
 • Er utdannet innen barnevern eller helse, med spesialisering psykisk helse eller familieterapi. 

 • Har mange års erfaring

 • Vurderer alltid barnas beste

Relasjoner

Relasjonene vi er en del av, påvirker vår livskvalitet og vår opplevelse av trivsel, tilhørighet og verdi for andre. Gjennom samtaler, forsøkes det å få innsikt i strategier og roller i relasjoner. Derfra forsøkes det sammen å finne mer hensiktsmessige, strategier, i hensikt å oppnå gode og meningsfulle relasjoner.

Kostnader

Kostnadene knyttet til oppdraget, dekkes av kommunen. Pris avtales mellom saksbehandler og Lekvollhagan.

Pris sendes til saksbehandler på forespørsel.

Målgruppe
Familier som er i kontakt med Barnevernet eller Helse og omsorg.

trygghet.png

Hvordan gå frem for å benytte familieveiledning?

Vedtak & Avtale

Helse- og omsorgstjenesten eller barneverntjenesten fatter et vedtak om hjelpetiltak og kontakter Lekvollhagan (foresatte kan formidle ønske om samarbeid med Lekvollhagan) og avklarer muligheter.

I etterkant av avklaring mellom saksbehandler og Lekvollhagan, signeres en avtale. Saksbehandler formidler informasjon om muligheten til foresatte, og at foresatte kan ta kontakt med Lekvollhagan for å avklare tid for en samtale.  

Nylige bilder fra Instagram

bottom of page