top of page

Beskrivelse av
terapi- & læringsformen

Hestefasilitert psykoterapi og læring, er en form for behandling og læring, hvor en samhandler med hesten for å legge til rette for å forstå følelser og håndtere kroppens følelsesuttrykk (emosjonsregulering), samt styrke evnen til mentalisering. Evnen til mentalisering muliggjør gode relasjoner og samspill med mennesker (tilknytning). Endringen kan fremme opplevelse av økt livskvalitet og velvære, ved å muliggjøre / øke arbeidsevne, øke selvtilliten og livsgleden. Forståelsen bygger på evolusjonsteori, utviklingspsykologi, psykoanalytisk orientert psykoterapi og tilknytningsteori.

Vi blir oss selv i møte med den andre!

hest.jpg

Modellen

Øvelser 

Modellen består hovedsakelig av tilrettelagte øvelser på bakken sammen med hestene og veilederen. Riding utelukkes ikke, men fokuset rettes mot opplevelser, fremfor ferdigheter.

Tid

Øktene varer totalt i 90 minutter og det gjennomføres ei økt pr uke. Tempoet i øktene senkes. 

Behandlingsforløpet strekker seg over 3 måneder (12 økter).

Individuelt / grupper

Aktiviteten foregår individuelt og / eller i grupper.

Valgfri og ikke-dominerende samhandling

Hestene er i stor grad løse, slik at alle parter har valgfrihet og kan håndtere situasjonen på egne premisser. Hestene som deltar i øvelser, har alltid med seg flere hester som støtte/regulator. 

Samhandling med hester foregår under ikke-dominerende former, bla benyttes ikke "kontrollerende midler", noe som formidler et verdisyn som handler om tillit til hestene som partnere.

 

Kompetanse & Sikkerhet

Hesteaktivitetene er tilrettelagt (fasilitert) av en fast veileder (psykoterapeut) og en hestekyndig (evt har veilederen dobbelkompetanse).

 

Veileder (psykoterapeuten) har traumekompetanse, samt spesialisering knyttet til modellen.  

Hestekyndig har hestekompetanse, i hensikt å observere og forstå hestens uttrykk, samt legge til rette for sikkerheten.  

 

Det undervises noe om hesten, da i hensikt sikkerhet og for å bygge en tillitsbro mellom hesten, veileder og ungdommen.

Trivsel & ansvarliggjøring

Det vektlegges at ungdommene evner å ta ansvar for seg selv, både psykisk og følelsesmessig, og at ungdommene evner å gjøre gode vurderinger, og at de spør for å oppklare evt. misforståelser eller spør om det er noe en trenger. Det vektlegges at ungdommene lytter til andre og egne følelser og behov.

Behandling - lærings-faser

Behandling-lærings-modellen er modulbasert og bygger hovedsakelig på tre faser, tenkt som en spiral.

1) stabilisering og symptomkontroll

2) bearbeiding

3) integrering

Det arbeides med følgende tema: stabilisering, selvhevdelse, følelsesregulering, beskyttelsesreaksjoner, utforskning/mestring samt identitet/meningsdannelse.

I forkant av oppstart, deler veilederen (psykoterapeuten) informasjon om modellen til ungdommene, og forventinger avklares. 

Formatet på øktene - lik struktur

Innledning

Veileder legger til rette for å snakke om hvordan ungdommene har det i dag, samt legger til rette for å reflektere / oppsummere forrige økt, samt sette mål for økta. I denne delen av øktene, vektlegges turtaking, slik at alle i gruppa får mulighet til å bidra. Dagens øvelse beskrives og det gjennomgås sikkerhet og viktigheten av å lytte til eget indre, være tilstede. 

Hoveddel

Veileder inviterer ungdommene til å skalere egen aktivering, ved hjelp av en skala. Ved skalering forsøker ungdommene å kjenne etter om aktiveringen kjennes behagelig eller ubehagelig.

 

I forkant av noen øvelser, inviteres ungdommene til å gjøre en bodyscan. En bodyscan er en øvelse, hvor en legger merke til hvordan kroppen har det og registrere dette, på en ikke-dømmende måte.

 

Selve "heste-øvelsen" gjennomføres i hoveddelen. Underveis og i etterkant av øvelsen, skaleres aktiveringen på nytt, og en forsøker å kjenne etter om aktiveringen kjennes behagelig eller ubehagelig, samt skalere ved hjelp av skalaen som ble benyttet i forkant av øvelsen. 

 

Noen ganger knyttes det teoretisk forståelse til hva som skjer i kroppen, og ungdommene inviteres til å dele sine opplevelser. 

Avslutning

Som en avslutning, inviterer veileder ungdommene til å evaluere målet som ble satt og til å gi en tilbakemelding på veilederen og øvelsen, slik at neste økt kan tilpasses. Veileder informerer kort om neste time/økt. 

Utvalgte individer & miljø

Hestene som tar del i samhandlingen, er utvalgte individer og lever under svært gunstige forhold i hensikt å legge til rette for reguleringsmuligheter i flokken. Det forsøkes å la hestene aktivt bevare sine uttrykk, slik at de kan vise ærlig respons på omgivelsene. Det vektlegges en vennlig håndtering basert på hestens premisser og behov.

hestehale blomster.jpg

Hestens relasjons-egenskaper

 

Interesse & nysgjerrighet

Hesten har genuine relasjonsegenskaper, som for eksempel å vise interesse og nysgjerrighet for ungdommene. Dette i seg selv kan fremme ungdommenes nysgjerrighet på seg selv, i møte med hestene. 

Kongruent

Hestene evner å speile det indre og de er kongruente. Å være kongruent, betyr at det er samsvar mellom det indre og handlinger/adferd. Hestene er sensitive, det innebærer at hestene senser ungdommenes indre tilstand og viser dette gjennom sin adferd. 

 

Mentalisering 

I møte med hestene, kan ungdommene tydeligere se / forstå seg selv, sine behov og følelser (glede, frykt/angst, sorg/tristhet, lekenhet og sinne) og sitt kroppsspråk, og forstå andre og sosiale sammenhenger til sine følelser (mentalisering). Mentalisering hjelper ungdommene med å regulere følelsene og dermed unngå konflikter og fastlåste ideer om seg selv og andre. Misforståelse kan gjøre at en opplever verden som usikker. Så i stedet for å handle på sterke impulser og affekter (avvisning, tilbaketrekning, fiendtlighet, overbeskyttelse) anvendes sinnet til å søke realistiske veier for håndtering og tilpasning. Evne til mentalisering fremmer dermed sosial aktivitet og en vil kunne kjenne mindre ensomhet. 

Selvmedfølelse 

De naturlige kroppslige reaksjonene som kommer til uttrykk, kan få ny mening. Det vektlegges selvmedfølelse, - å møte seg selv med vennlighet. Dette øves det på gjennom å legge merke til, akseptere, være nysgjerrig og gi omsorg til deg selv i det du opplever. 

relasjon.jpg

Kroppslige erfaringer

Økt egenforståelse fremmes gjennom utforskning og samhandling med hestene, gjennom primært kroppslige erfaringer («nedenfra og opp»), som regulerer fysiologiske prosesser som pust, bevegelse og berøring.

 

Ungdommene inviteres til å gjenkjenne kroppens signaler og mobilisering, samt forstå signalene og mobiliseringen (kamp, flukt, frys) som ressurs. Det legges til rette for å beskrive følelsene og sette ord på hvilken betydning disse følelsene har for deres liv i nåtid. 

 

I samhandling med hesten, legges det til rette for nye relasjonelle erfaringer, i hensikt å hjelpe systemet til å erfare at signalene handler om tidligere erfaringer / trusler, og at erfaringene er irrasjonelle i nåtid. Kroppen husker. 

nærhet.jpg

Nærvær & tilknytning 

Nærvær og nærhetssøking aktiverer tilknytningssystemet. Aktiveringen av tilknytningssystemet, fremmer den terapeutiske relasjonen og samarbeidet. Opplevelsen av trygghet, fremmer det å våge å utfordre og utforske følelser, tanker, ønsker, behov og drømmer.

 

Hestene er store, varme, har myk pels og lukter godt. De er også vakre å se på. Hestene er sosiale av natur, ikke-dømmende, er hengivende og vennlige. 

Det kan for noen ungdommer kjennes vanskelig å stole på voksne, grunnet sine tidligere erfaringer i møte med voksne. Hesten kan som beskrevet over, fremme opplevelse av trygge voksne. 

 

Hestene, sammen med terapeuten støtter ungdommen i å utforske følelser og hva som fremmer opplevelse av trygghet (Trygghetssirkelen COS-P og sosial- støtte-teori).

kjærlighet 2.jpg

Toleranse

Terapeuten justerer behandlingen etter hva hver enkelt ungdom kan tolerere, slik det kommer til uttrykk i ungdommens toleransevindu. Terapeuten sjekker også innom ungdommen før, under og etter samhandlingsøvelser, ved hjelp av en skala. Ungdommen definerer (tallfester) selv med denne skala'n, sine kroppslige følelser (aktivering). Denne bevisstgjøringen er til god hjelp for ungdommen og terapeuten / veilederen, i hensikt å tilpasse aktivitetene / øvelsene. Det er innenfor toleransevinduet at behandlingen kan integreres. Det legges derfor til rette for regulerende samhandling. 

hestekos.jpg

Tilstedeværelse, her & nå

I samhandling med hestene er det nesten uunngåelig for ungdommene å ikke bli oppmerksom på kroppsspråket sitt. Ungdommene blir kjapt avslørt om de er oppriktig til stede eller ikke. Hesten har en unik kroppslig tilstedeværelse og avslører raskt dersom ungdommene ikke er til stede selv. Dette muliggjør rask tilgang til det indre.

 

Hesten er en likeverdig, men også spesielt viktig tredjepart som kan være med å tydeliggjøre språket mellom oss og skape en kongruent kommunikasjon.

Hesteaktivitet fremmer muligheten til å flytte fokus fra seg selv og over til hesten / hesteaktiviteten. Hesten krever alltid her og nå tilstedeværelse. Dette innebærer også at samvær med hesten kan «vekke» en fra en ikke-til stede-værende tilstand (dissosiasjon). «Her- og nå» tilstedeværelse, gir rom for at fastlåste traumereaksjoner kan gi slipp.

 

Stress-systemet kan hvile. Ved oppmerksomt nærvær til det som skjer i kroppen, og rundt seg selv, «lærer» kroppen seg at nåtid ikke er fortid, og at en ikke er i livsfare, til tross for de somatiske reaksjonene.

 

Gjennom utforskning fremmes ny forståelse, og nye måter å regulere følelsene på. På denne måten kan ungdommen oppleve at det som har skjedd, hører fortiden til, og ikke nåtiden. 

 

I det terapeutiske arbeidet med hest, benyttes også mindfulness og stressmestringsteknikker, med fokus på pusten og tilstedeværelse i egen kropp.

Det vektlegges utforskning av det som skjer her og nå, mellom ungdommen og hesten, mellom ungdommen og terapeuten / veilederen.  

her og nå.jpg

Mestringsopplevelse

Hverdagsutfordringer knyttes sammen med mestringsopplevelsen i samhandling med hestene. Aktivitet og samhandling med hestene, kan fremme følelse av å "leve" (vitalitet),  fremme mestringsopplevelse og flytte fokus fra det kroppslige. På den måten lindres smertene, ved å la kroppen få hvile. 

mestring og selvfølelse.jpg

Føle seg forstått, sett, møtt & verdifull

Hesten er alltid til å stole på, og de oppleves trygge gjennom sin størrelse og vesen. I møte med hestene, kan en føle seg forstått, sett og møtt. På denne måten, kan samvær med hester fremme opplevelse av å være verdifull, elsket og anerkjent. Hormonet Kortisol («kjærlighetshormonet») frigjøres når "varme" følelser vekkes i møte med hesten. En kan også kjenne seg verdifull i å vise omsorg for andre i gruppen eller for hesten, ved for eksempel i daglige ansvarsoppgaver knyttet til hestens behov. 

å bli sett.jpg

Kjenne tilhørighet

I samhandling med hestene, kan en kjenne tilhørighet, og føle seg mindre ensom. Ved å være sammen med hestene på denne måten, kan ungdommene gjentatte ganger erfare nye positive tilknytninger, og den indre arbeidsmodellen kan endres over tid, og ungdommen vil kunne tørre å gi seg hen / knytte seg til personer.

tilhørighet.jpg

Motivasjon til endringsarbeid 

Hesteaktivitet i seg selv, motiverer til å møte opp til behandling - / læringstimen, noe som i seg selv er verdifullt. 

hesteaktivitet.jpg

Sette ord på erfaringer &
hva det handler om

Hesten fremmer kommunikasjonsferdighetene, da det er «enklere» å snakke med / til en hest. «Samtaler» med hestene, enten i form av verbal kommunikasjon, kroppsspråk eller gjennom observasjon av hesten / hesteflokken, kan stimulere ungdommen til å sette ord på sine kroppslige erfaringer og hva det handler om.

Miljøpersonalet har en mentaliserende holdning. Det betyr at voksne er nysgjerrige, ikke-vitende og genuint interessert i ungdommene, samt er voksne transparente og åpne. Nærvær med hestene, fremmer nettopp denne holdningen. Vi snakker åpent om det faktiske møtet som finner sted mellom oss og hestene. Det bestrebes et jevnbyrdig forhold. 

hest varm.jpg

Interesse & aktivitet
- skifte / flytte fokus

Samhandling med hest, kan fremme interessen for å være aktiv sammen med hestene og til å  gjennomføre aktiviteter i en gruppe. På denne måten fremmes sosial interaksjon og ungdommene kan kjenne en normalitet i å være en del av en gruppe som har felles interesse. I gruppen vektlegges samarbeid og rom for at alt kan sies. I "stallen" er ingenting dumt eller lite interessant.

 

I løpet av dagen, har ungdommene faste gjøremål som de gradvis tar mer og mer ansvar for. Oppgavene knyttes til ivaretagelse av hesten, som foring, fylle opp vannbaljer, møkke, stelle hestene og trene dem. Å kjenne ansvar for andre, knyttes gradvis over til egenomsorg, behov for å ta ansvar for seg selv. De grunnleggende behovene hos hestene er lik ungdommenes. Det er naturlig å snakke om behov og viktigheten av å få dekket disse behovene.

 

Gradvis kan fokus flyttes fra seg selv, og over til selve aktiviteten. 

vann.jpg

Hvem kan benytte seg av tilbudet? 

Tilbudet er for barn og unge som kan ha nytte av hestefasilitert psykoterapi og læring, som et behandlingsstøttende tilbud. Botilbud for ungdom har tilbudet integrert i botilbudet. 

HESTER FLOKK.jpg

Kostnader

Vurderingssamtale, 45 minutter

Veileder og ungdom snakker om hva hestefasilitert psykoterapi er. Det er også rom for å stille spørsmål. Sammen hilser vi på hestene og finner ut om dette er noe for ungdommen.

Pris: 850 kr.

Enkeltøkter, 90 minutter 

Enkeltøkter krever en vurderingssamtale før oppstart. Vurderingssamtale er inkludert i prisen for de som kjøper klippekort på 10 enkeltøkter.

Pris: 2100 kr.

Klippekort 5 økter: 9975kr. (1995 kr. pr. økt, kan delbetales).

Klippekort 10 økter: 18900 kr. (1890 kr. pr. økt, kan delbetales).

Gruppeøkt inntil 6 personer, 90 minutter

Gruppeøkt krever en vurderingssamtale før oppstart. Vurderingssamtale er inkludert i prisen for de som kjøper klippekort på 10 gruppeøkter.

Priser: 850 kr.

Klippekort 5 økter: 4040kr. (810 kr. pr. økt, kan delbetales).

Klippekort 10 økter: 7650 kr. (765 kr. pr. økt, kan delbetales).

HEAL.jpg

Nylige bilder fra Instagram

bottom of page