top of page

Ledere og bakvakt

Ledere har mange års erfaring i arbeid med barn og unge, samt erfaring knyttet til lederfunksjoner. Ledere har kontor i nær tilknytning til boligene og er jevnlig å se i miljøet, både i ungdomsboligen og på avlastningen. De jobber primært dagtid, på ukedager. Enhetsledere, i samarbeid med fag- og helseansvarlig, veileder teamene gjennom vaktperiodene. Enhetsledere, administrativ leder og fagansvarlig rullerer i en bakvaktplan som dekker opp for hele døgnet, 365 dager i året, derfor har de fri onsdager. Ledere kjenner godt til miljøene. 

Ledere

Enhetsledere

Team Ungdomsbolig

De voksne som jobber ved botilbudet er fordelt på tre ulike team, der hvert team jobber tre til fire dager sammenhengende før rullering til neste team. Dette skaper forutsigbarhet og trygghet for ungdommene og bidrar til at ungdommene får få voksne å etablere relasjon med. På dagtid er det 4-5 voksne tilgjengelige for ungdommene, fordelt på to boenheter. To av de voksne i teamet er medlevere, som vil si at de lever sammen med ungdommene og sover i boligene i sin arbeidsperiode. De andre har primært lange vakter inntil 11 timer. I tillegg er det èn våken nattevakt tilgjengelig for ungdommene på nattetid, om det er behov for det jf. vedtak. Teamene er tverrfaglig sammensatt, med bredde av personlige interesser og kompetanse, herunder barnevernspedagoger, sosionomer, pedagoger, sykepleiere, vernepleiere, psykoterapeuter,

folkehelse og drama/teater.

Ungdomsbolig team 1

Ungdomsbolig team 2

Ungdomsbolig team 3

Avlastning team 1 - Gårdsgruppa

Team Avlastning

De voksne som jobber ved avlastningen er fordelt på åtte ulike team. Hvert team jobber 2 dager sammenhengende, fredag til søndag. Dette skaper forutsigbarhet og trygghet for barn / unge og bidrar til at barn / unge får få voksne å etablere relasjon med. På dagtid er det 2-4 voksne tilgjengelige pr gruppe. På hver gruppe er det en voksen i teamet som er medlever. Å være medlever vil si at de lever sammen med ungdommen og sover i boligen i sin arbeidsperiode. De andre har primært lange vakter inntil 12 timer. I tillegg er det èn våken nattevakt tilgjengelig for barn / unge på nattetid, om det er behov for det, jf. vedtak. Teamene er tverrfaglig sammensatt, med bredde av personlige interesser og kompetanse, herunder barnevernspedagoger, sosionomer, pedagoger, sykepleiere, vernepleiere, psykoterapeuter, folkehelse, drama/teater, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere og studenter.

Avlastning team 2 - Gårdsgruppa

Avlastning team 2 - Friluftslivgruppa

Avlastning team 3 - Gårdsgruppa

Avlastning team 3 - Friluftslivgruppa 

Avlastning team 4 - Gårdsgruppa

Avlastning team 4 - Friluftslivgruppa

Primærkontakt

Alle barn / unge har sin primærkontakt, både på avlastningen og i ungdomsboligen. Det er primærkontakten som har hovedansvaret for barn / unge under oppholdet, i samarbeid med enhetsleder. Grunnet vaktordningen i ungdomsboligen, har ungdommene i tillegg til primærkontakten, også kontaktpersoner på de to andre teamene, slik at ungdommene alltid har en tillitsperson å forholde seg til. Vi er opptatt av at ungdommene i boligen får en fin start på oppholdet og trives best mulig. Så de første dagene tilrettelegges det slik at primærkontakten er mye sammen med ungdommen og sørger for at ungdommene blir kjent i boligen og i nærmiljøet, i forhold til skole og fritidstilbud.

Ansvarsroller

Lekvollhagan har en helseansvarlig som samarbeider tett med kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, en skoleansvarlig som samarbeider med skolene, samt en familieansvarlig som har ansvar for oppfølging av familiene.

Nylige bilder fra Instagram

bottom of page