top of page

Ledere og bakvakt

Ledere har mange års erfaring i arbeid med barn og unge, samt erfaring knyttet til lederfunksjoner. Ledere har kontor i nær tilknytning til boligene og er jevnlig å se i miljøet, både i ungdomsboligen og på avlastningen. Ledere jobber primært dagtid, hverdager. Enhetsledere, i samarbeid med fag- og helseansvarlig, veileder teamene gjennom vaktperiodene. Enhetsledere, administrativ leder og fagansvarlig rullerer vakt-turnus for å dekke opp leders tilgjengelighet for miljøpersonalet 365 dager i året. Ledere har derfor fri onsdager. 

Ledere

Enhetsledere

Enhetsledere

Team Ungdomsbolig

Miljøpersonalet ved botilbudet er fordelt på tre ulike team, der hvert team jobber tre til fire dager sammenhengende før rullering til neste team. Dette skaper forutsigbarhet og trygghet for ungdommene og bidrar til at ungdommene får få voksne å etablere relasjon med. På dagtid er det 2-3 voksne tilgjengelige. Det er alltid en medlever mor sammen med ungdommene, dvs at de også sover i boligene i sin arbeidsperiode. De andre voksne har primært lange vakter inntil 11 timer. I tillegg er det èn våken nattevakt tilgjengelig for ungdommene på nattetid, om det er behov for det jf. vedtak. Teamene er tverrfaglig sammensatt, med bredde av personlige interesser og kompetanse, herunder barnevernspedagoger, sosionomer, spesialpedagoger, sykepleiere, vernepleiere og psykoterapeuter. 

Ungdomsbolig team 1

Ungdomsbolig team 2

Ungdomsbolig team 3

Team Avlastning

Miljøpersonalet som jobber ved avlastningen er fordelt på åtte ulike team. Hvert team jobber 2 dager sammenhengende, primært fredag til søndag, ellers i forbindelse med ferieopphold. Dette skaper forutsigbarhet og trygghet for barn / unge og bidrar til at barn / unge får få voksne å etablere relasjon med. På dagtid er det 2-6 voksne tilgjengelige pr gruppe i tillegg til en til to aktivitører. På hver gruppe er det en til to voksne i teamet som er medlever. Å være medlever vil si å leve sammen med barna/ungdommen. Medlever sover i boligen i sin arbeidsperiode. De andre voksne har primært lange vakter inntil 12 timer. I tillegg er det èn våken nattevakt tilgjengelig for barn / unge på nattetid, om det er behov for det, jf. vedtak. Teamene er tverrfaglig sammensatt, med bredde av personlige interesser og kompetanse, herunder barnevernspedagoger, sosionomer, pedagoger, sykepleiere, vernepleiere, psykoterapeuter, folkehelse, drama/teater, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere og studenter. 

Avlastning team 1 - Gårdsgruppa

Avlastning team 2 - Friluftslivgruppa

Avlastning team 3 - Friluftslivgruppa 

Avlastning team 4 - Friluftslivgruppa

Primærkontakt

Alle barn / unge har sin primærkontakt, både på avlastningen og i ungdomsboligen. Det er primærkontakten som har hovedansvaret for barn / unge under oppholdet, i samarbeid med enhetsleder. Grunnet vaktordningen i ungdomsboligen, har ungdommene i tillegg til primærkontakten, også kontaktpersoner på de to andre teamene, slik at ungdommene alltid har en tillitsperson å forholde seg til. Vi er opptatt av at ungdommene i boligen får en fin start på oppholdet og trives best mulig. Så de første dagene tilrettelegges det slik at primærkontakten er mye sammen med ungdommen og sørger for at ungdommene blir kjent i boligen og i nærmiljøet, i forhold til skole og fritidstilbud.

Ansvarsroller

Lekvollhagan har en helseansvarlig som samarbeider tett med kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, en skoleansvarlig som samarbeider med skolene, samt en familieansvarlig som har ansvar for oppfølging av familiene.

Nylige bilder fra Instagram

bottom of page