top of page
læring.jpg

Alternativ læring

Alternativ læring tilbys som spesialundervisning for grunnskole- og videregåendeskole-elever med behov for tilrettelagt opplæring, eller opplæring for basisgrupper og klasser.

6 elever pr dag, eller hele klasser/basisgrupper avtale

Hvordan benytte seg av alternativ læring? 

1. Avklare behov

Foresatte og ungdommen kontakter sin lærer / rektor, som enes om å kontakte PPT for å vurdere alternativ læring som et opplæringstiltak. 

 

 

2. Vedtak & avtale

 PPT gjennomfører en sakkyndig vurdering og kan i den sammenheng uttale seg om bruk av  alternativ læring som et opplæringstiltak.

Det er skoleeier / rektor som har myndighet til å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning.

I vedtaket fremkommer grunnlaget for alternativ læring, antall timer pr uke og varighet på tiltaket. 

Foresatte og ungdommen kan formidle ønske Lekvollhagan som alternativ læringsarena, jf. retten til medvirkning.

Rektor kontakter Lekvollhagan og avklarer muligheter for læringsplass. I etterkant av avklaring mellom rektor og Lekvollhagan, signeres en avtale mellom Lekvollhagan og rektor (kjøper) om alternativ læringstilbud.

3. Opphold

Rektor formidler til foresatte og ungdommen,  om muligheten til læring på Lekvollhagan. Rektor formidler informasjon til foresatte, om at det er inngått avtale mellom

Lekvollhagan og Rektor (kjøper). 

 

Det avtales tid for et samarbeidsmøte.

Kostnader

Alternativ læring dekkes av kommunen. Pris avtales mellom rektor (kjøper) og Lekvollhagan og følger satser ut ifra ungdommenes behov for

støtte og hjelp.

Priser sendes til rektor på forespørsel.

4. Møte

Hensikten med samarbeidsmøte er å avklare barnet/ungdommens behov for alternativ læring, formidle informasjon om tilbudet, gjennomføre omvisning og avklare plan for læring / læringsmål.

Det avtales tidspunkt for oppstart, evt tid for et besøk i forkant av oppstart. 

284976127_467653222026949_4466889986809934488_n.jpg

Læringstilbud alle hverdager

Lekvollhagan gård- og naturskole tilbyr alternativ læring mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag mellom kl. 08.30-14.30, jf vedtak/avtale. Læringstilbudet følger Skoleruta til Stange kommune. Oppstart primært i forbindelse med skolestart i august, men elever kan også starte opp i løpet av skoleåret. Det er flere alternativer å velge mellom:

 • Deltagelse antall dager og timer pr uke

 • Deltagelse i partall- eller oddetallsuker

 • Deltagelse halve eller hele skoleåret

Skoleskyss

Elevene har rett på skoleskyss til og fra alternativ læringsarena (Lekvollhagan) jf.

opplæringsloven § 7-1 og § 2–15.

Kommunen er ansvarlig for å dekke reiseutgifter til aktiviteter utenfor skolen sitt område.
Skoleskyss avtales mellom primærskole og Lekvollhagan gård- og naturskole.

Det kan være taxi eller at Lekvollhagan gård – naturskole henter og leverer.

Gutter og jenter i alderen 1-10.trinn + VG 

Gutter og jenter i 1.-10 trinn, samt videregående elever. I samarbeid med skoleansvarlig, kartlegges ønsker og behov med hensyn på utdanning på kort og lang sikt. Skoleansvarlige tilser at ungdommene involveres i kompetanse og interessekartlegging og innhenter dokumentasjon på gjennomførte utredninger. 

Oppstart

Sammen med foresatte, opplæringsansvarlig og eleven, legges det til rette på en best mulig måte, slik at eleven føler seg trygg i oppstarten. Erfaringsvis deltar spesialpedagog (leder) fra Lekvollhagan gård – og naturskole i et ansvarsgruppemøte før oppstart. Erfaringsvis er det stor variasjon i behov. Løsninger finner vi sammen!

 

 

 

Grupper

Elevene deltar i grupper. Gruppene har inntil 6 elever hver dag. Elevene følger samme gruppe gjennom hele året, om ikke annet behov fremkommer. 

 

Miljøpersonalet / pedagog

Det er 1-2 voksne pr gruppe (spesialpedagog og helsepersonell på Lekvollhagan). Elevene møter primært de samme voksne. Det legges til rette for 1:1 undervisning ved behov og i samråd med skolen, helse- og omsorgstjenesten eller barneverntjenesten.

På Lekvollhagan er det en skoleansvarlig som sikrer den tilpassede opplæringen, både med tanke på samarbeid med skolen, medvirkning og rettigheter, samt det faglige, inkludert støtte og veiledning av personalet. 

 

Aktiviteter 

Læringsøktene er praktisk rettet, basert på gårds- og friluftsliv, med mye kontakt med dyr.
Læringsøktene foregår i hovedsak utendørs, hele året.

 • hestefasilitert psykoterapi & læring (sosial læring og utvikling)

 • psykoedukasjon (livsmestring)

 • samtaler (identitet og livsmestring)

 • turer med hunder (sosial læring, livsmestring, utvikling og folkehelse)

 • dyrestell (respekt for dyrene, naturen og miljøbevissthet)

 • hverdagslige gjøremål som handling, matlaging og renhold (grunnleggende ferdigheter)

 • dyrking og høsting av grønnsaker (bærekraftig utvikling)

 • sang og musikk

 • yoga og mindfulness (folkehelse)

 • snekring og håndarbeid (skaperglede)

 • kroppsøving (folkehelse)

 • nyheter (demokrati og medvirkning)

 

Skoledagen

KL 0830

Skoledagen starter. Oppmøte på Lekvollhagan Gård.


KL 0830-0900

Morgensamling (gjennomgang av dagen, nyheter, planlegging…) med grøt, yoghurt, frukt


KL 0900-1000

Dyrestell eller annen tilpasset aktivitet


KL 1000-1100

Kjerneaktivitet


KL 1100-1200

Lunsj


KL 1200-1300/1400

Kjerneaktivitet


KL 1300-1430

Kjerneaktivitet / skoledagen avsluttes. Avreise Lekvollhagan Gård.

Lunsj

Elevene tilbys sunn, god og tilrettelagt varmmat to ganger i uka (tirsdager og torsdager), jf meny. Utover dette serveres brødmåltid / niste. De fleste måltider tilberedes og spises i felleskap, i hovedsak ute.

 

Rapport, evaluering, møter

Tilbudet evalueres jevnlig sammen med eleven, foresatte og skolen. Spesialpedagog (leder), i samarbeid med helsepersonell på Lekvollhagan gård – og naturskole, utarbeider rapport i halvårig eller årlig, jf avtale. Spesialpedagog (leder) og evt helsepersonell deltar på samarbeidsmøter om ønskelig. Lekvollhagan inviterer til foreldresamtaler og elevsamtaler 2 ganger i året, og eller ved behov.

cindy (2).jpg

Taushetsplikt 

Hovedregel om taushetsplikt er at helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell Jf Helsepersonelloven § 21, taushetsplikt og  barnevernloven § 6-7Taushetsbelagte opplysninger kan likevel videreformidles,  helsepersonelloven § 25 og § 45, når den det gjelder har samtykket til det. Det signeres evt. en «samtykkeerklæring» for deling av opplysninger.

Taushetsplikten gjelder også overfor ungdommenes pårørende. Informasjon som allerede er kjent for pårørende er likevel ikke taushetsbelagt. Når det ikke foreligger et samtykke til deling av informasjon fra ungdommen, spør helsepersonell de pårørende om hva de er kjent med fra før.  Informasjon som pårørende er kjent med fra før og som deles med miljøpersonalet, journalføres. 

 

Når det gjelder helse, er en person myndig når man er 16 år. For barn og unge under 16 år, vil pårørende derfor ha rett på informasjon på lik linje med barnet, men barnets alder og modenhet vektlegges, og alder er derfor ikke en fastsatt regel, bare retningslinje, jf Pasient og brukerrettighetsloven § 3-4. Miljøpersonalet bestreber åpenhet med barna / ungdommene, vedr deling av informasjon til pårørende.

.

Alternativer

1) Spesialundervisning


Opplæringsloven § 5-1 første ledd 

Elevene kan motta hele eller deler av opplæringa på alternativ læringsarena, som eksempel Lekvollhagan gård- og naturskole, enten som et midlertidig eller permanent tiltak. Opplæringen integreres med opplæringen elevene tilbys på skolen, i samarbeid med skolen og eleven.

Målet med det alternative læringstilbudet er å nå mål i elevenes individuelle opplæringsplan som også kan innebære aktiviteter som fremmer ferdigheter som egenomsorg, kommunikasjon, nærhet, samhørighet og sosial samhandling.

 

2) Kortvarige tiltak for basisgrupper / 3) klasser


Opplæringsloven § 2-3 første ledd.

 • En del av undervisningstida etter § 2-3 kan brukes til fag og aktiviteter som skolen og elevene velger, til opplæring på andre skoler (herunder alternativ læringsarena) eller på en arbeidsplass utenfor skolen.

Kommunen avgjør selv antall timer.

 • Målet med opplæring på en alternativ læringsarena er å nå mål i læreplanen, gjennom praktisk dybdelæring, basert på periodisert undervisning, drøfting og refleksjon i fellesskap og bearbeidelse av fagstoffet, i bolker på tre til fem uker. Fokus over tid gir en god og naturlig læring, mulighet for mestring og en kunnskap som tas med videre i livet.

Alternativ læring er et skoletilbud som tilbyr spesialundervisning og undervisning for basisgrupper eller klasser. Alternativ læring er en del av offentlig grunnskoleopplæring, og er  i samsvar med opplæringsloven med forskrifter, herunder Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Det foreligger 2 alternativer; spesialundervisning og Kortvarige tiltak for basisgrupper / klasser

EPLEBLOMST HVIT.jpg

Læringsøktene er praktisk rettet, basert på gårds - og friluftsliv, med mye kontakt med dyr. Læringsøktene foregår i hovedsak utendørs, hele året.

Opplæringsloven

Nylige bilder fra Instagram

bottom of page