top of page
valp 2.jpg

Samværsarena

Samvær tilrettelegges i et gårdsmiljø, eller på skogstur,

og gjerne i samhandling med dyr. Det tilrettelegges for barnets trygghet i møte med biologisk familie.  Miljøpersonalet fra Lekvollhagan, er tilstede under samværet ved behov for samvær med tilsyn. Samværet kan gjennomføres på dagtid, kveldstid og i helger. 

Vedtak & vurderinger

For noen barn / ungdommer kan det være viktig med jevnlig og god kontakt med foreldre, mens for andre kan samvær oppleves som belastende. Mange opplever det som positivt å få hjelp til å begrense eller opprettholde kontakten med foreldrene. På samme måte er det også viktig å få muligheten til å ha kontakt med søsken og slekt. Det er viktig at barnevernstjenesten vurderer hvorvidt samværet kan sette barnet i fare, for eksempel ved at familiemedlemmer utsetter barnet for press og trusler. Når fylkesnemnda treffer et vedtak om omsorgsovertakelse fastsetter de samtidig et minimum av samvær mellom barn og foreldre. Fylkesnemnda kan også bestemme at det av hensyn til barnet ikke skal være samvær (Barnevernloven § 4-19 annet ledd).

Reglene om samvær med tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson står i Barneloven § 43a. Tilsynspersonen skal være egnet til å utføre det tilsynet som er fastsett av retten i pålegget. Tilsynsperson på Lekvollhagan, er egnet og har fremvist politiattest og signert taushetserklæring. Tilsynsfører skriver rapport. 

Forberedelse

Det er viktig at barnevernstjenesten på forhånd har kjennskap til foreldrenes forventninger til samværet og forsøker å tenke på hva som kan være foreldrenes mulige reaksjoner i møtet med barnet / ungdommen. Familievernet kan også bistå her, spesielt i saker der foreldrene ikke har tillit til barnevernet. I noen tilfeller vil det være nødvendig at barnevernstjenesten har samtaler og foreldreveiledning før et samvær kan gjennomføres. Før eventuelt samvær må også barnet / ungdommen forberedes på hva som kan skje, både når det gjelder foreldrenes reaksjoner og egne følelser i etterkant.

Barnet / ungdommen bør forberedes på at foreldrene kan reagere med avvisning av barnet / ungdommen. Dette kan oppleves som traumatisk for barnet / ungdommen. At barnevernstjenesten arbeider med barn / ungdommer og foreldre hver for seg før samvær kan være viktig for at møtet skal bli en positiv opplevelse for barnet / ungdommen og familien.

Når det er gjort vedtak om samværsnekt og sperret adresse, kan arbeidet med barnet / ungdommen og familien hver for seg gi positive resultater som muliggjør samvær på litt lengre sikt.

Tilsynsfører har en samtale med barnet på forhånd, i hensikt sammen å planlegge samværet, slik at barnet opplever samværet som trygt. 

Barnets beste

  • Samvær skal skje etter barns ønske og behov, og barnet skal få hjelp til å både begrense og opprettholde kontakt etter eget ønske.

  • Samvær bør være et jevnt samarbeid mellom barnevernet og barnet, og barnevernets rolle bør være å tilrettelegge for barnets behov.

  • Barn skal bli hørt i samværsspørsmål. Barnets ønske skal vektes tyngre enn andres ønske i samværsspørsmål – spesielt når disse er motstridene.

  • Barnet bør få være med på å bestemme hvor lenge samvær skal vare.

  • Barnas daglige omsorgspersoner bør gis tillit til å bistå barnet i å begrense samvær selv etter fylkesnemndas beslutning.

  • Barn skal få nødvendig veiledning i hvordan de kan beskytte seg selv i sosiale medier.

  • Det må tilrettelegges for at barn kan fortsette å ha kontakt og samvær med søsken og andre nære personer.

  • Samvær bør ikke settes ut fra en førende trend, men vurderes konkret i hver sak.

  • Barneverntjenesten må følge med på hvordan samværet påvirker barnet, og begrense eller øke samvær etter behov. 

Målgruppe Barnevern

hestekos.jpg

Nylige bilder fra Instagram

bottom of page