top of page
EPLEBLOMST HVIT.jpg

Omsorgsplassering,
Lov om helse –
og omsorgstjenester

§ 3-2 første ledd nr. 6
§ 3-6 andre ledd

Ungdom / unge voksne som har behov for helse- og omsorgstjenester, som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 har rett til nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester fra kommunen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1.

Retten til tjenester gjelder alle ungdommer, og er uavhengig av diagnose. Kommunen må ivareta ungdommenes rett til medvirkning ved utformingen av tjenestetilbudet. Rettigheten kan oppfylles på mange ulike måter, forutsatt at kravet til forsvarlighet er ivaretatt.

 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 bestemmer at kommunen har plikt til å yte nødvendige tjenester til alle som oppholder seg i kommunen. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.

 

Lekvollhagan samarbeider med helse- og omsorgstjenester om å tilby følgende 2 ulike tjenester tilhørende § 3-2 første ledd nr 6,

samt et tilbud til pårørende, § 3-6 (avlastning). 

Omsorgsbolig & bofellesskap
§ 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.

Helsetjenester i hjemmet eller tilsvarende bolig

(ikke institusjon), for ungdom over 18 år

Omsorgsboliger og andre tilpassede boliger som bofellesskap, er ikke institusjoner. Ungdommene (over 18 år) betaler da husleie, og har krav på å få dekket sine hjelpebehov ved individuelle vedtak om helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse mv. på linje med andre hjemmeboende. Hvilke helsetjenester som kan ytes i hjemmet vil bero på en forsvarlighets- og hensiktsmessighetsvurdering. Selv om helsetjenesten helt eller delvis ytes av en fast stab i omsorgsboligen eller bofelleskapet, regnes den som «i hjemmet». Helsetjenester i hjemmet kan gis som døgnkontinuerlige tjenester.

Barnebolig
§ 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c.

Institusjon (barnebolig) for ungdom under 18 år

Institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester er et tilbud for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet, som følge av behov for tjenester. Opphold i institusjon, tilbys dersom det er vurdert at et slik tilbud er det eneste tilbudet som kan sikre ungdommene nødvendig og forsvarlige helse – og omsorgstjenester.

Avlastningstiltak
§ 3-6, første ledd  nr. 2.

Avlastningstiltak tilnærmet et bo-tilbud

Benyttes i tilfeller hvor foreldre har barn / unge med et stort behov for omsorg. Avlastningen kan gis som døgntilbud inntil nærmest 100%.

Nylige bilder fra Instagram

bottom of page