top of page
EPLEBLOMST HVIT.jpg


Lov om helse –
og omsorgstjenester

 

Ungdom / unge voksne som har behov for helse- og omsorgstjenester, som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og Kommunehelsetjenesteloven § 1-3 annet ledd nr. 6,

sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav d,

-har rett til nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester fra kommunen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1.

Retten til tjenester gjelder alle ungdommer, og er uavhengig av diagnose. Kommunen må ivareta ungdommenes rett til medvirkning ved utformingen av tjenestetilbudet. Rettigheten kan oppfylles på mange ulike måter, forutsatt at kravet til forsvarlighet er ivaretatt.

 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 bestemmer at kommunen har plikt til å yte nødvendige tjenester til alle som oppholder seg i kommunen. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.

Omsorgsbolig & bofellesskap
Helse - og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.

Helsetjenester i hjemmet eller tilsvarende bolig

(ikke institusjon), for ungdom over 18 år

Omsorgsboliger og andre tilpassede boliger som bofellesskap, er ikke institusjoner. Ungdommene (over 18 år) betaler da husleie, og har krav på å få dekket sine hjelpebehov ved individuelle vedtak om helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse mv. på linje med andre hjemmeboende. Hvilke helsetjenester som kan ytes i hjemmet vil bero på en forsvarlighets- og hensiktsmessighetsvurdering. Selv om helsetjenesten helt eller delvis ytes av en fast stab i omsorgsboligen eller bofelleskapet, regnes den som «i hjemmet». Helsetjenester i hjemmet kan gis som døgnkontinuerlige tjenester.

Barnebolig / avlastningsbolig
Helse - og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c.
kommunehelsetjenesteloven § 1-3 andre ledd nr. 6

sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav d

Institusjon (barnebolig / avlastningsbolig) for ungdom under 18 år

Institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester er et tilbud for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet, som følge av behov for tjenester. Opphold i institusjon, tilbys dersom det er vurdert at et slik tilbud er det eneste tilbudet som kan sikre ungdommene nødvendig og forsvarlige helse – og omsorgstjenester.

Avlastningstiltak

Helse - og omsorgstjenesteloven§ 3-2 første ledd nr 6 bokstav d

Helse - og omsorgstjenesteloven
§ 3-6, første ledd  n
r. 2.

sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav b.

Avlastningstiltak 

Benyttes i tilfeller hvor foreldre har barn / unge med et stort behov for omsorg. 

Nylige bilder fra Instagram

bottom of page